5 februari: Start Talentacademie Zuid Limburgproject

Implementatie van een procesgerichte strategie voor het jonge kind

Op 5 februari is in Kerkrade de aftrap van een uniek project dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Drie kinderopvang-organisaties (MIK Kinderopvang, Stichting Spelenderwijs, Stichting Kinderopvang Parkstad) willen hun pedagogische praktijk verrijken door zich verder te bekwamen in een procesgerichte talentontwikkeling van het jonge kind. Kijken naar het proces betekent: zich in kinderen verplaatsen en zich afvragen “hoe maakt ieder kind het hier?”

Twee toetsstenen voor kwaliteit geven een antwoord op die vraag: het welbevinden (zich emotioneel goed
voelen in de opvang) en betrokkenheid (opgaan in activiteit, geboeid bezig zijn). Het vormt de basis waarop
kinderen worden gescreend. Het leidt ook meteen tot ideeën over mogelijke initiatieven om het
welbevinden en de betrokkenheid bij de groep als geheel én bij elk individueel kind naar een hoger niveau
te tillen.

Het project vindt plaats onder supervisie van Prof. F. Laevers, KU Leuven, directeur Expertisecentrum
Ervaringsgericht Onderwijs CEGO. Prof. Laevers heeft reeds 40 jaar ervaring in ervaringsgericht onderwijs.
In 2017 is een start gemaakt met deze aanpak in de kinderopvang waarbij zeer positieve effecten zijn
gemeten. Het eerste jaar ligt de nadruk op nulmeting en de deskundigheidsbevordering. Indien succesvol
zal in de daarop volgende jaren het project en het onderzoek verder worden uitgezet binnen de betrokken
organisaties.

Tijdens de deskundigheidsbevordering ligt de nadruk op het leren duiden van observaties, coaching en
verzameling van gegevens om de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen en zo nodig bij te sturen.
“Zo in de praktijk staan wordt voor alle medewerkers van elke locatie een tweede natuur. Het betekent niet
perse ‘harder werken’, wel door meer te zien, meer teweeg te brengen – en finaal in teams en pedagogisch
medewerkers het gevoel te versterken ‘dat je het verschil kan maken”, aldus Prof. Laevers.

Programma 5 februari
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Welkomstwoord en korte introductie aanleiding project [Jolanda Rikers]
19.45 uur: Hoe een procesgerichte aanpak elk kind en medewerker in zijn kracht zet [Prof. Ferre Laevers –
CEGO]
20.35 uur:  Opzet van het project [Charlotte van Cleynenbreugel – CEGO]
21.00 uur:  Mogelijkheid tot het stellen van vragen
21.30 uur: Gezellig napraten
22.00 uur: Einde

Locatie: Museumplein Kerkrade

Deel dit nieuwsbericht