Op donderdag 4 juni spraken wij tijdens een ‘online ledensessie’ met tien leden over het GGD toezicht op de kinderopvang. In de maand mei vond er toezicht plaats aan de hand van de ‘vinger aan de pols’ en ‘signaal gestuurd’, hierover meer in een eerder nieuwsbericht op onze website.

Vanaf 8 juni is het de bedoeling dat het GGD toezicht weer gaat inspecteren op de ‘oude’ wijze. Er wordt weer opgestart met regulier toezicht en handhaving.

Ervaringen met het toezicht mei 2020: geen contact of ondersteunend contact

We spraken met onze leden over de mate van contact met het toezicht en hoe zij dit hebben ervaren. Allereerst werd duidelijk dat er weinig contact is geweest met toezichthouders in de maand mei in het kader van ‘vinger aan de pols’: veel locaties zijn niet gebeld door toezichthouders, sommige organisaties ook in zijn geheel niet. Een aantal leden geeft aan zelf actief contact te hebben onderhouden met de plaatselijke GGD. Ze hebben bijvoorbeeld gebeld met vragen over de 24uursopvang of gemaild met updates van het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Het contact dát er was, werd als positief en ondersteunend ervaren. Er werd open en geïnteresseerd geïnformeerd door de toezichthouder hoe het ging op de locatie en hoe het combineren van de noodopvang met reguliere opvang werd ervaren.

Terug naar het reguliere toezicht en handhaving

De GGD GHOR geeft aan dat er vanaf 8 juni a.s. weer opgestart wordt met regulier toezicht en handhaving. Een officieel bericht hierover volgt z.s.m. Ze geven tevens aan dat iedereen zich realiseert dat we te maken hebben met een ‘nieuw normaal’ en dat er nog sprake kan zijn van overmacht door de gevolgen van corona. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verlengen van de EHBO certificaten. Een deel van de gecertificeerde aanbieders biedt online trainingen of andere alternatieven aan om diploma’s te verlengen, maar nog niet alle aanbieders doen dit. De BK en de BMK zijn bezig om deze aanbieders op één lijn te krijgen. De GGD GHOR heeft zich hiervan op de hoogte gesteld en geeft aan dat er zeker in de eerste tijd na 8 juni begrip zal zijn voor dergelijke overmachtszaken. Zij geven echter ook aan: er moet zo snel als mogelijk weer teruggegaan worden naar de normale gang van zaken, zodat ook voor iedereen duidelijk is wat er wordt verwacht.

Belangrijke aandachtspunten voor komende maanden

Met de leden bespraken we wat voor obstakels we in de kinderopvang tegen kunnen komen in deze komende maanden. Welke kwaliteitseisen zijn op het moment een (extra) uitdaging om aan te voldoen? Met onze deelnemende leden zetten we een aantal aandachtspunten op een rij:

  • Onaangekondigde bezoeken van toezichthouders kunnen problematisch zijn m.b.t. 1,5 meter afstand houden. Van belang daarbij is dat de toezichthouder eerst goed in gesprek gaat met een leidinggevende waar hij/zij zich het beste kan verplaatsen of kan staan/zitten. Het zou een kwalijke zaak zijn als pm’ers zich ook nog zorgen moeten maken over een toezichthouder die te dichtbij komt.
  • Het arbeidstekort was al een groot probleem vóór de coronatijd. Nu loopt het personeelstekort nog verder op door zieke pm’ers of pm’ers (met partners) in risicogroepen. Dit kan problemen opleveren in de BKR, vaste gezichten criteria en bijvoorbeeld bij het inzetten van pm’ers op VE-groepen die tevens VE-gekwalificeerd dienen te zijn.
  • Het verplichte aantal uren pedagogisch coaching per jaar is lastiger haalbaar door (mogelijk) een aantal gemiste maanden werken.
  • Dat geldt ook voor het verplichte aantal uren aan te bieden voorschoolse educatie (VE).
  • Bij BSO’s waar men zoveel mogelijk probeert de kinderen te leren afstand te houden, kan één van de maatregelen zijn dat pm’ers met een eigen basisgroep in één ruimte blijven. Als er normaal een opendeurenbeleid is, heeft dit effect op onder meer het activiteitenaanbod.
  • Waar normaal gesproken groepen aan het begin en aan het einde van de dag (kort) samengevoegd werden, zullen er nu wellicht diensten aangepast worden waarmee ook de drieuursregeling wordt beïnvloed.
  • De verkoudheid van kinderen is nog een groot discussiepunt en aandachtspunt. Een aantal leden geeft aan dat ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd binnen de zorg indien hun kind bijvoorbeeld chronische verkoudheidsklachten heeft. Een verklaring blijkt niet zo gemakkelijk te verkrijgen. Ondertussen zit de kinderopvang tussen twee vuren, doordat zij zich willen houden aan de regels (en andere kinderen en pm’ers willen beschermen) en tegelijkertijd ouders uit de brand willen helpen (en van dienst willen zijn als klanten).
  • Leden geven aan dat pm’ers zich graag zo goed mogelijk willen houden aan het landelijke protocol veiligheid en hygiëne. De vraag is of de toezichthouder hier ook op toeziet. De GGD GHOR heeft hierover eerder aangegeven dat de toezichthouder niet beoordeelt of het protocol veiligheid en hygiëne wordt uitgevoerd door houders. Dit protocol richt zich in overwegende mate op de bescherming van volwassenen. Wel beoordeelt de GGD of de houder actueel beleid heeft gericht op het tegengaan van gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor kinderen.

Belangrijke oproep aan het GGD toezicht: dit is meer dan ooit de tijd van de dialoog

De spanning rondom een bezoek van een GGD toezichthouder zal komende tijd nog verder oplopen. Waar pm’ers normaal gesproken het vaak al spannend vinden als er een toezichthouder komt, is er nu extra stress om het bewaren van de afstand met collega’s en de toezichthouder, het naleven van de (extra) hygiënemaatregelen en het op tijd signaleren van symptomen bij kinderen. De oproep van onze leden, die wij volledig ondersteunen als BMK, is dan ook: leg de nadruk op de dialoog! Onze branche staat al maanden onder hoge druk. Ondersteun elkaar en help elkaar verder als zaken nog niet geheel op orde zijn. Waarderend toezicht is nu meer dan ooit op zijn plaats.

Deel dit nieuwsbericht