Op 18 januari jl. organiseerde de BMK een online ledensessie ‘Corona en Kinderopvang’. Een informatie- en FAQ-sessie exclusief voor onze leden over de stand van zaken na de verlenging van de sluiting van de reguliere opvang en de openstelling van kinderopvang en basisonderwijs voor noodopvang. Ongeveer 55 organisaties sloten aan.

Compensatie

Net als tijdens de vorige lockdown doet de BMK, in afstemming met BK en BOinK,  het dringende beroep op alle kinderopvangorganisaties om aan ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven KOT te vergoeden. Dit geldt ook voor de gastouderbureaus (samen met gastouders).

Het basisuitgangspunt is en blijft dan ook dat ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang, door de kinderopvang gecompenseerd worden voor het boven KOT deel.

Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen de boven-KOT compensatie alleen uit te keren voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de opvang.
Met andere woorden; de boven-KOT compensatie wordt alleen betaald over de contracturen waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.

Een klein deel van de ouders maakt meer gebruik van de noodopvang dan de uren waarvoor ze een contract hebben. Ons advies blijft staan om deze opvang “om niet” te verstrekken daar waar dit binnen de bestaande personeelsbezetting/beschikbare uren gastouderopvang, kan worden opgelost.

Alle ouders ontvangen net als na afloop van de vorige lockdown hun eigen bijdrage tot de fiscale maximum uurprijs over hun contracturen terug via de SVB (De Sociale Verzekeringsbank).

In de vergoeding worden de tarieven voor 2020 en 2021 gehanteerd.

Noodopvang door de kinderopvang wordt in principe met gesloten beurzen georganiseerd. Brancheorganisaties hebben kinderopvangorganisaties er daarom toe opgeroepen extra noodopvang om-niet aan te bieden.

Vaccinatie

Een werkgever kan een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren. Een werknemer mag zelf beslissen over wat er met zijn of haar eigen lichaam gebeurt. De BMK is werkgeversvraagstukken (juridisch) omtrent vaccinatie momenteel aan het uitzoeken.

Indien de besmettelijkheid van de Britse (of andere) variant van het virus voor kinderen hoger blijkt, zal de BMK pleiten voor voorrang op testen en voorrang op vaccineren.

Een aantal organisaties heeft aangegeven behoefte te hebben aan hulpmiddelen vanuit de branchevereniging om het vaccineren van pedagogisch medewerkers in de organisatie bespreekbaar te maken. Op 26 januari organiseert de BMK een online ledensessie ‘In gesprek over vaccinatie (Corona)’. Onderwerpen die tijdens deze interactieve sessie aan de orde komen: Informatievoorziening vaccinatie Corona.

Tijdens deze sessie zullen we bespreken waar informatie over vaccinatie te vinden is en zullen we van gedachten wisselen hoe een organisatie met de werknemers in gesprek kan gaan over vaccinatie. (Welke vragen,  overwegingen of zorgen leven er, welke belangen spelen mee en hoe kun je hiermee omgaan?).

Samenwerking kinderopvang en onderwijs voor noodopvang

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Kinderopvangorganisaties hebben aangeboden om scholen waar mogelijk en waar nodig te ondersteunen bij de noodopvang, omdat er veel signalen klonken dat de noodopvang bij scholen op veel plekken vol zit en organisatorisch een grote uitdaging is.

De BMK, BK en PO-raad hebben daarom samen gewerkt aan een Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang. De handreiking is afgestemd met de VNG en de ministeries van OCW en SZW en is inmiddels verspreid (dit was nog niet het geval op het moment dat de sessie plaats vond).

In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag. Niet alle kinderopvangorganisaties hebben capaciteit beschikbaar voor de ondersteuning van de noodopvang op scholen (het is vrijwillig). De gemeente kan scholen helpen door hen in contact te brengen met kinderopvangorganisaties die wel ruimte hebben.

Personeelstekort

Het nijpende personeelstekort is een heet hangijzer binnen de Kinderopvang. Daarom voert de BMK een actieve lobby binnen de politiek en spreken we de staatssecretaris regelmatig over de urgentie van het probleem. Ook laten we via de media weten welke aandachtspunten en mogelijkheden wij zien die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het personeelstekort; het versoepelen van de diplomalijst, de mogelijkheden die zij-instromers bieden en de campagne die het werken in de kinderopvang aantrekkelijk positioneert.

Vraag tijdens de sessie: hoe kunnen we omgaan met het dilemma dat er nu extra personeel aangenomen wordt, maar ouders wellicht straks hun contract weer opzeggen? Wellicht kan gebruikt gemaakt worden van lokale poules.

(Indien de besmettelijkheid van de Britse (of andere) variant van het virus voor kinderen hoger blijkt, zal de BMK pleiten voor voorrang op testen en voorrang op vaccineren).

VE

Het Ministerie van OCW heeft de vraag opgeworpen of er nogmaals een subsidie beschikbaar gesteld moet gaan worden voor ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie’ vanwege de sluiting van kinderopvang door Corona. In mei 2020 stelde het kabinet hiervoor 7 miljoen euro beschikbaar. Van deze subsidie is niet veel gebruik gemaakt.

BMK, BK en SWN hebben zich hard gemaakt voor opnieuw een subsidie. Met dit geld worden organisaties aangemoedigd een aanvullend aanbod te creëren voor peuters met een VE – indicatie.

Binnen 2 weken volgt hierover bericht. Het zou in eerste instantie om de mei- en zomervakantie gaan (liever nog langer). Zodra er duidelijkheid is zal BMK ook berichten over de voorwaarden, de regeling en wanneer de subsidie is aan te vragen.

Reacties hierop tijdens de sessie:

  • een tweede subsidie is waardevol
  • de vorige keer was de aanvraagtijd erg kort
  • ouders willen niet altijd een aanbod in de vakantie
  • personeelstechnisch is het een uitdaging om extra VE leveren

Een zorgelijke ontwikkeling is dat er een terugloop is waar te nemen in het aantal VE-indicaties. VNG gaat een peiling houden onder gemeenten om te bezien of dit bevestigd wordt. Ook de BMK gaat dit beeld toetsen. BMK is met de betrokkenen aan het onderzoeken hoe dit op te lossen.

Coronaverlof

Het kabinet spreekt met sociale partners over Corona-verlof voor ouders die hun werk met de zorg voor hun kinderen moeten combineren. Het kabinet is bereid bij te dragen. Zodra hier bericht over is delen we dit.

(We zullen proberen zo spoedig mogelijk duidelijk te krijgen of dit Corona-verlof ook voor pedagogisch medewerkers is).

NB: inmiddels is op de BMK site informatie geplaatst over de Avondklok vanaf 23 januari

Deel dit nieuwsbericht