Persbericht en eindadvies.

Op 1 december 2020 heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport gepresenteerd en overhandigd aan de leden. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in
kinderopvang en onderwijs. De Code Goed Toezicht dient volgens de commissie als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording.

Zeven principes

De Code Goed Toezicht is gebaseerd is op zeven principes die worden uitgewerkt aan de hand van normen en “good practices”. De code beoogt de beroepsstandaard te worden voor het interne toezicht in alle sectoren van kinderopvang en onderwijs. Een beroepscode voor
kinderopvang en onderwijs is geen doel op zich. De beroepscode dient als middel om de kwaliteit van toezicht te borgen en daarom heeft de commissie bewust gekozen voor een introductie van een code voor het toezicht. In haar advies schrijft de commissie dat haar vertrekpunt is geweest dat de sectoren kinderopvang en onderwijs, ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren, op achterstand is geraakt. Geen overkoepelende duidelijkheid over principes, normen en voorbeelden van goed intern toezicht. Wel voorbeelden van raden die uit eigen beweging het goede gesprek met elkaar en met hun bestuurder aangaan, verantwoordelijkheid nemen en ook afleggen. Te weinig om met elkaar op terug te kunnen vallen en ook te weinig om ons als sector maatschappelijk te kunnen verantwoorden, concludeert de commissie.

Immers: meer dan ooit wordt het maatschappelijk belang van kinderopvang en onderwijs als cruciale sectoren in het publieke domein onderkend. Daarbij zijn de sociaaleconomische factoren van belang in een snel veranderende maatschappelijke context. De rapporten over toenemende kansenongelijkheid en teruglopende resultaten volgen elkaar inmiddels in hoog tempo op en stelt ook aan de kwaliteit van toezicht meer en hogere eisen. De commissie spreekt zich in haar eindadvies nadrukkelijk uit over de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht en doet een appèl aan toezichthouders om die verantwoordelijkheid waar te gaan maken.

Kwaliteitscommissie

In het najaar van 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VTOI-NVTK een kwaliteitscommissie benoemd, die de opdracht heeft gekregen om de kwaliteit van het toezicht in de kinderopvang en het onderwijs te onderzoeken en een advies uit te brengen over de verdere ontwikkeling daarvan. De kwaliteitscommissie heeft uitvoering gegeven aan de opdracht door, met inbreng van alle relevante stakeholders, een brede analyse te maken van de stand van het toezicht in de kinderopvang en het onderwijs en na te denken over de manier waarop de kwaliteit van het toezicht structureel kan worden verbeterd en kan worden geborgd. De commissie adviseert om langs de lijnen van ‘ijken en verrijken’ in een continu proces de kwaliteit van het toezicht te verbeteren.

Lees het adviesrapport van de kwaliteitscommissie
Download de code Goed Toezicht

Deel dit nieuwsbericht