In de eerste week van mei vindt een steekproef plaats om te toetsen of organisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Kinderopvangorganisaties met BSO Bussen die geselecteerd zijn, ontvingen hierover in de eerste week van mei een bericht van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Het convenant
In 2020 is de BSO Bus opnieuw toegelaten op de weg (voor vervoer van maximaal 10 kinderen) mits de veiligheid van vervoer van kinderen voldoende is gewaarborgd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant, gesloten door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de sectororganisaties BK, BMK en BOinK. Iedere gebruiker van de BSO Bus moet zich aan deze afspraken houden. In het kort zijn de afspraken:

  • Maak een overzicht van de standaard veilige routes en gebruik deze maximaal
  • Zorg dat de bestuurder minimaal 18 jaar is
  • Zorg dat de bestuurder de op de BSO Bus gerichte rijvaardigheidstraining heeft afgerond


Naleving in de praktijk
Het is van belang dat kinderopvangorganisaties voldoen aan de afspraken uit het convenant. Om dit te toetsen wordt er elke zes maanden een steekproef gehouden. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang voert deze steekproeven uit in opdracht van de convenantpartijen. Als uit de resultaten van de steekproef blijkt dat organisaties zich niet houden aan de afspraken, kan het convenant door de Minister ontbonden worden.

Informatie en hulpmiddelen
Indien een BSO Bus geselecteerd wordt voor de steekproef, ontvangt de kinderopvangorganisatie een mail met de uitvraag en een toelichting hoe daaraan te voldoen. Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens voor de steekproef is er een speciale pagina ingericht met informatie en hulpmiddelen.

Heb je inhoudelijke vragen over de steekproef of heb je hulp nodig bij het aanleveren van de informatie?
Neem contact op met Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang via 085-1303893 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl

Deel dit nieuwsbericht