Inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang

Het belang van goed inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang wordt al lang breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid.

Met draagvlak vanuit het Ministerie van SZW, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en BOinK start het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 een onafhankelijk programma om de kostprijzen in de kinderopvang inzichtelijk te maken. 

Naast inzicht biedt het programma tools om de eigen kostprijzen te optimaliseren. Kinderopvangorganisaties kunnen hiermee zelf aan de slag om de eigen kostprijs per productsoort te berekenen en deze vergelijken met kengetallen uit de sector. Er wordt een handreiking ontwikkeld en workshops georganiseerd om te ondersteunen op dit terrein. Er wordt ingegaan op wat kinderopvangondernemers met deze kennis kunnen en hoe ze dit in het eigen (strategisch) beleid en bij het bepalen van de uurprijs kunnen toepassen. Dit alles ten behoeve van het verder professionaliseren van organisatie.

Het programma loopt tot eind 2021 en wordt uitgevoerd in 4 stappen:

  1. Kostprijsanalyse – Inzicht krijgen in de elementen die de kostprijs bepalen
  2. Kostprijscalculatie – Inzicht krijgen in de mate waarin deze elementen de kostprijs bepalen
  3. Kostprijsmodel – Model ontwikkelen waar organisaties zelf mee aan de slag kunnen
  4. Kennisoverdracht – Delen van kennis via een handreiking en workshops

Deelname aan kostprijscalculatie
Voor een goede kostprijscalculatie zijn gegevens van kinderopvangorganisaties nodig. Organisaties worden hiervoor door het Waarborgfonds geselecteerd middels een steekproef. Aan de geselecteerde kinderopvangorganisaties wordt gevraagd de benodigde gegevens aan te leveren. Je mag hierbij vertrouwen op volledige privacy. De gedeelde informatie wordt alleen gebruikt voor de kengetallen en is nooit herleidbaar naar een organisatie. Bij het aanleveren krijg je via een dashboard direct inzicht in je eigen situatie. Als je geselecteerd bent, word je binnenkort persoonlijk door het Waarborgfonds benaderd.
Heb je nu al vragen? Neem dan gerust contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of via 085 – 303 28 59.

Deel dit nieuwsbericht