Staatssecretaris SZW erkent het belang om aandacht te besteden aan de kwaliteit van gastouderopvang en het toezicht op gastouderopvang

LKK en gastouderopvang
Uit de resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK, december 2019), blijkt dat de emotionele kwaliteit van de gastouderopvang gemiddeld vergelijkbaar is met die van de andere kinderopvangsoorten en daarmee overwegend positief wordt bevonden. Echter worden er ook opvallende uitschieters naar beneden geconstateerd. Ook bij de educatieve kwaliteit van de gastouderopvang worden sterke uitschieters naar beneden gevonden. Een kanttekening die steeds geplaatst wordt in het rapport is dat de gegevens niet zonder meer als representatief beschouwd kunnen worden voor de hele gastouderbranche, omdat het om een lage respons gaat. Een volledig verslag van het onderzoek naar de kwaliteit van de gastouderopvang is terug te vinden in het rapport. Daar is tevens een interessante analyse aan toegevoegd van welke kenmerken de kwaliteit en de verschillen daarin tussen gastouders kunnen verklaren.
Lees het LKK rapport

Het toezicht en gastouderopvang
Het thema-onderzoek ‘Toezicht op gastouderopvang’ toont aan dat met de huidige toezichtsystematiek er onvoldoende zicht is op de kwaliteit van de geboden opvang door gastouders. Aanleiding voor het laten uitvoeren van dit onderzoek waren zorgen dat toezichthouders niet voldoende zicht hebben op de kwaliteit van de gastouderopvang. Dit onderzoek laat zien dat deze zorgen gerechtvaardigd zijn. De inspectie ziet op het gebied van toezicht belangrijke verbeterpunten. Zo beveelt ze aan om het toezichtkader te evalueren, het toezicht te intensiveren – aanvullend op de intensivering die in 2019 reeds in gang is gezet – en het toezicht slimmer in te richten. Daarnaast beveelt de inspectie aan om de positie van gastouderbureaus te versterken, zodat zij beter de kwaliteitsbewaking kunnen verzorgen.

Wat gaat de BMK komend jaar doen op het gebied van de gastouderopvang?

  • We passen onze visie op hoe we de kwaliteit van gastouderopvang kunnen verbeteren en borgen, aan deze zomer. Dit naar aanleiding van de meest recente onderzoeken naar gastouderopvang en gesprekken met leden en experts.
  • Wij gaan in overleg met de andere branchepartijen, het Ministerie van SZW over de belangrijkste onderdelen uit deze visie. En waar nodig brengen we dit onder de aandacht brengen van media en politici.
  • Wij organiseren een aantal online sessies voor onze leden over de kwaliteit van de gastouderopvang.
Deel dit nieuwsbericht