Samen met de branchepartijen kinderopvang, de PO-Raad, de VNG, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en Kindcentra 2020, stuurden we vandaag een gezamenlijke reactie op de  Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) aan de politiek en aan de SER.

De BMK is heel blij met deze krachtige, gezamenlijke boodschap die we hiermee neerleggen bij de politiek over de inrichting van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen.

Kansengelijkheid voor 0-12 jaar
In onze boodschap benadrukken we dat kinderopvang belangrijk is voor alle kinderen. Het ontwerp van de voorzieningen voor kinderen in het SVK rapport, maakt inclusieve voorzieningen waarin alle kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen mogelijk. De voorzieningen gaan segregatie tegen en dragen bij aan burgerschapsvorming en leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen voor elk kind.

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0-12 jaar omdat alle kinderen van 0-12 maximale ontwikkelkansen verdienen. Kansengelijkheid betekent voor ons dat er voor elk kind een passend aanbod is. Het is een stap vooruit dat de rapportage zowel het toegangsrecht 0-4 (KDV) als 4-12 (BSO) adresseert.

Wij willen diversiteit van het aanbod en de kwaliteit en innovatieve kracht van de kinderopvang behouden want dit zijn belangrijke verworvenheden.

Ontzorgen van gezinnen en verhogen van arbeidsparticipatie
Een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen heeft effect op de arbeidsdeelname van ouders. Als kinderen meer uren opgevangen faciliteert dit ouders in het ontspannen combineren van zorg en werk en kunnen zij meer uren gaan werken. Het ontzorgen van jonge gezinnen vinden we een belangrijk aandachtspunt. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond dat kinderopvang, primair onderwijs, sociaal werk, jeugd- en sportvoorzieningen en gemeenten, juist in een goede onderlinge afstemming en samenwerking de beste dienstverlening kunnen leveren aan kind én ouder. In dat kader is het van belang dat een toekomstig kabinet serieus werk maakt van het wegnemen van belemmeringen om de samenwerking tussen deze partijen  te faciliteren voor die organisaties die dat willen. Het is goed als de mogelijkheid om kindcentra te vormen wettelijk wordt verankerd, waarbij de gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen wordt geborgd, zonder dat dit een verplichting wordt of tot een blauwdruk leidt.

Directe financiering
Een nieuw stelsel van kindvoorzieningen moet zo ontworpen en ingericht zijn dat de kosten van kinderopvang eenvoudig en voor alle ouders begrijpelijk zijn en de kans op terugvorderingen tot een minimum beperk blijft. Daarom wordt de mogelijkheid van rechtstreekse financiering onderzocht. Een voorwaarde daarbij is dat het systeem vormgeeft aan voorzieningen die segregatie en kansenongelijkheid tegengaan.

Download hier de brief die is verstuurd aan de Kamercommissie Onderwijs, Kamercommissie Kinderopvang, rechtstreeks aan enkele woordvoerders KO en PO en aan de aanbieders van het SVK-rapport en de Ministeries betrokken bij werkgroep SVK en de SER

Deel dit nieuwsbericht