Zoals afgelopen zondag door het kabinet bekend is gemaakt gaan vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open.  Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft gesloten en biedt alleen noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkt in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Gezamenlijk aangepast protocol kinderopvang
Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een geringe rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk.

Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Het Generiek Kader biedt naast de richtlijnen die in het protocol Kinderopvang zijn opgenomen ook extra handvatten en adviezen om aan de maatregelen te voldoen. Ook staan in het Generiek Kader veel links naar de verschillende handleidingen en informatiepagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid; een verzamelplaats van alle (hygiëne)maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met SZW – het protocol Kinderopvang aangepast. Bijgaand vind je de geactualiseerde versie van het protocol Kinderopvang en het Generiek Kader van het RIVM. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald.

Quarantainebeleid
Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de locatie, heeft het RIVM in het Generiek Kader maatregelen opgenomen om het aantal contacten tussen kinderen op de opvang en school te beperken. De maatregelen in het Generiek Kader sluiten aan bij de basisregels die voor iedereen gelden. Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie.

Kinderen die in quarantaine moeten, kunnen zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Ouders en andere gezinsleden van het kind hoeven niet in quarantaine. In het geval dat het eigen kind van een gastouder in quarantaine zou moeten, kan de gastouderopvang doorgaan mits het kind niet in aanraking komt met de vraagouders en/of kinderen die opgevangen worden bij de gastouder.

Richtlijn Neusverkoudheid
Tot op dit moment is het beleid dat kinderen met een neusverkoudheid of een chronische hoest naar de kinderopvang mogen komen. Deze regels worden nu opnieuw tegen het licht gehouden door het RIVM.  Eventuele wijzigingen zullen worden verwerkt in de beslisboom.  Het is nog niet duidelijk wanneer de herziene richtlijn gereed is.

Compensatie
Voor de BSO loopt  de compensatieregeling door voor alle ouders (dus ook die van de gastouderopvang gebruik maken). De compensatie voor de dagopvang stopt per 8 februari. De juridische en financiële consequenties wanneer een groep kinderen van een kinderopvanglocatie in quarantaine moet worden in kaart gebracht. Wij informeren jullie zodra er duidelijkheid is.

BSO en TSO
Het Servicedocument voor het onderwijs, waarin de maatregelen voor de komende periode voor het onderwijs zijn uitgewerkt, verschijnt waarschijnlijk ook in de loop van de middag op 3 februari. Dat betekent dat de scholen pas vanaf dat moment hun opening per 8 februari kunnen inregelen. Verzorg je TSO of noodopvang in de BSO, neem dan pro-actief contact op met de scholen om afspraken te maken en hen waar mogelijk te ondersteunen. Scholen moeten in korte tijd veel maatregelen doorvoeren, hou daar aub rekening mee.

Quarantaine Meldpunt
Vanaf 3 februari hebben de gezamenlijke brancheorganisaties een quarantaine-meldpunt op de sites. Zo kunnen we monitoren hoeveel kinderen daadwerkelijk in quarantaine moeten en daarmee hoe uitvoerbaar de huidige maatregelen zijn. Jullie input gebruiken we voor onze gesprekken met de ministeries. Zij stellen onze cijfers ook altijd zeer op prijs!

Download het protocol kinderopvang (3 februari)

Deel dit nieuwsbericht