In juli hebben de partners in Kinderopvang Werkt!  afgesproken om de huidige Beroepscode Kinderopvang te herzien.

Beroepscode Kinderopvang: toetssteen en verbinder
Een beroepscode is de toetssteen voor professionals: doen we nog de goede dingen, en doen we die goed? In de beroepscode zijn de waarden en daaruit voortkomende normen van een beroepsgroep voor en door die beroepsgroep beschreven. De beroepscode biedt geen voorschriften of regels maar geeft richting aan het handelen van pedagogisch medewerkers. Tegelijkertijd verbindt de beroepscode hen: de beschreven waarden en normen delen zij met elkaar. Hiermee draagt de code bij aan het versterken van de positionering en het bewaken van de kwaliteit van het werk van pedagogisch medewerkers.

Herziening beroepscode
In juli hebben de partners in Kinderopvang Werkt! afgesproken om de huidige beroepscode te herzien. Afspraken hierover zijn al eerder gemaakt in de cao Kinderopvang 2020-2021. De door FNV Zorg & Welzijn in 2020 geactualiseerde Beroepscode Kinderopvang vormt de basis voor deze herziening.

Bijdragen aan de nieuwe beroepscode
De beroepscode is van professionals. Het betreft hún beroepsnormen en hun dagelijkse praktijk. Daarom zullen we na de zomer een oproep doen om aan kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers om met ons mee te werken aan de herziening van de beroepscode. Het gaat dan om vragen als:  Zijn de huidige artikelen  nog actueel? Ontbreken er onderwerpen? Hebben we nieuwe voorbeelden bij de verschillende onderwerpen?

Houd onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten. Mocht je na het lezen van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met de juridische helpdesk via 085-021 8500 of info@bmko.nl.

Deel dit nieuwsbericht