Rijke schooldag als opstapje naar toekomstperspectief: kinderopvang voor iéder kind

De Rijke Schooldag sluit nauw aan bij de overtuigingen van de BMK. Het past in de beweging die we met elkaar maken richting de toekomst; een rijk ontwikkelaanbod voor álle kinderen, voor ieder kind een gelijke start. Een Rijke Schooldag, al spreken we liever van een rijke ontwikkeldag, levert een verdubbeling van de onderwijs-/ontwikkeltijd op voor kinderen. De Rijke Schooldag is er voor kinderen van 4-13 jaar, startend ‘daar waar de nood het hoogst is’. Dit komt de brede talentontwikkeling ten goede. Kinderen die anders niet in aanraking komen met muziek, kunst, sport, cultuur, natuureducatie etc krijgen via een Rijke Schooldag de kans om te proeven van een breed gevarieerd aanbod. De BMK is duidelijk in wat zij nastreeft met een Rijke Schooldag; Biedt alle kinderen in de klas eenzelfde aanbod van hoge kwaliteit. En creëer geen parallel systeem via de BSO, maar bereik alle kinderen. Borg de kwaliteit door vanuit het IKK kwaliteitskader te werken en zorg voor een level playing field. Dit is van belang met het oog op de toekomst. Kinderopvang is geen ‘leverancier’ maar een netwerkpartner en wil graag bouwen aan langdurige gelijkwaardige samenwerkingsrelaties en een aanbod voor álle kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer buitenschools leren wordt verbonden met binnenschools leren dit de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren en kan bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. Binnen het driejarig programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) gaan lokale coalities samen met het ministerie van OCW kennis opbouwen, delen en onderzoek doen om te komen tot een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang is. Uitkomst van het driejarig programma is een aantal werkzame varianten van een rijke schooldag.

Op 13 oktober schoven bestuurders van de kinderopvang, verenigd in de kopgroep kinderopvang, leden van BMK en BK aan bij het ministerie van OCW en SZW om door te praten over de kansen en knelpunten van het programma School en Omgeving. Doel van deze bijeenkomst was informatie op te halen over en inzicht te krijgen in de rol/kansen voor de buitenschoolse opvang, wat er nodig is om deze kansen te benutten en de rol te vervullen en hier keuzes in te maken voor de structurele vormgeving van het programma School en Omgeving.

Uitgangspunten BMK Programma Rijke Schooldag

De plannen van het kabinet voor de Rijke Schooldag bieden een unieke kans voor de versterking van de brede talentontwikkeling van kinderen in de bso-leeftijd. De BMK ziet hier een belangrijke rol voor de (unieke expertise) van de kinderopvang weggelegd. Dit zouden uitgangspunten kunnen zijn bij de vormgeving van het Programma School en Omgeving:

Ieder kind heeft recht op aanbod op dezelfde hoge kwaliteit. Dat is juist voor kinderen in een achterstandssituatie, waar de Rijke Schooldag zich op richt van groot belang. De BMK is van mening dat ieder kind recht heeft op een aanbod met de kwaliteit(sregels) van de bso. Die kwaliteit gun je ieder kind.

  1. Doe dit vanuit gelijkwaardigheid tussen onderwijs en kinderopvang. Geef de kinderopvang meer dan een leveranciersrol. De subsidieaanvraag voor de Rijke Schooldag samen met onderwijs doen, zou hierin helpend zijn.
  2. Zorg dat de structurele vormgeving van het programma duurzaam is en toewerkt naar 2028. Wij gaan er immers vanuit dat kinderopvang vanaf 2028 (of eerder) een toegankelijke basisvoorziening voor íeder kind wordt. Laten we met het programma School en Omgeving al zo goed mogelijk toewerken naar een aanbod van hoge kwaliteit voor alle kinderen.

Valt de Rijke Schooldag onder de kwaliteitsregels van de bso?

De BMK kan zich vanuit deze uitgangspunten vinden in de vraag die de kopgroep het ministerie OCW en SZW heeft gesteld. In een notitie heeft de kopgroep getracht de begrippen bso en Rijke Schooldag te definiëren en te bekijken hoe die zich tot elkaar verhouden. Kijkend naar de inhoud van het aanbod, naar de doelgroep en naar de tijden waarop het aanbod geboden wordt, dan is de vraag van de kopgroep – valt de Rijke Schooldag onder de kwaliteitsregels van de bso- terecht. Het is van belang dat het level playing field blijft bestaan. Het is vreemd dat kinderopvang, bijvoorbeeld, met één medewerker en elf kinderen gaat voetballen (bso) terwijl het onderwijs dat op hetzelfde moment met één medewerker met een onbeperkt aantal kinderen mag (laten) doen in het kader van de Rijke Schooldag. Samenwerking biedt kansen om vanuit ieders expertise een gezamenlijk nieuw aanbod te bedenken, waarbij het samen anders kijken naar de inzet van personeel, professionals, vrijwilligers, ouders vervolgens een vertaalslag naar aangepaste wet en regelgeving vraagt. Gezien de arbeidsmarkttekorten en de grote aantallen kinderen is dit noodzakelijk. Uiteraard met borging van de kwaliteit.

Als beide ministeries antwoord geven op de gestelde vraag, laten we jullie dat weten!

Deel dit nieuwsbericht