Zoals wij jullie afgelopen woensdag lieten weten zijn, als gevolg van een brand in het datacentrum van VeiligheidNL, alle gegevens in de Risicomonitor verloren gegaan. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties niet meer beschikken over hun Arbo- of beleidsplan in de Risicomonitor en alleen nog maar de beschikking hebben over het materiaal dat ze zelf hebben opgeslagen. Bij een inspectie van de GGD kan dit tot problemen leiden omdat niet al het veiligheid- en gezondheidsbeleid aantoonbaar en voorhanden is.

VeiligheidNL heeft gisteren d.m.v. een brief alle gebruikers van de Risicomonitor geïnformeerd over dit incident, de gevolgen daarvan en de aanpak om de gegevens weer beschikbaar te krijgen. Het is mooi dat VeiligheidNL aanbiedt om de gegevens voor klanten in te voeren maar gebruikers van de Risicomonitor moeten nog steeds alles zelf opnieuw bij hun locaties inventariseren en aanleveren. Dit is een arbeidsintensieve aangelegenheid en kost in sommige gevallen een dag per locatie!

Als gezegd is er de afgelopen dagen contact geweest tussen de BMK, het ministerie van SZW en GGD GHOR. Deze laatste heeft een brief uitgezet naar alle GGD-en. In deze brief wijst GGD GHOR toezichthouders op de mogelijkheid om in de gevallen dat het nodig is om beleid en maatregelen aan te tonen met behulp van de risicomonitor, gebruik te maken van de werkwijze van een ‘herstelaanbod’ om het vernietigd materiaal te herstellen.

De BMK meent dat deze uitspraak, ondanks de goede intentie, toch nog onvoldoende recht doet aan de situatie en is hierover met GGD GHOR in gesprek. Een herstelaanbod is namelijk een werkwijze bij een door de toezichthouder geconstateerde overtreding, terwijl in onze ogen in deze situatie er helemaal geen overtreding zou moeten worden geconstateerd: er is hier immers overduidelijk sprake van overmacht

We begrijpen van GGD GHOR dat nog wordt gewerkt aan een definitief standpunt dat landelijk zal worden uitgedragen; onze suggestie wordt daarbij meegenomen. Hoewel individuele inspecteurs bevoegd zijn om een eigenstandige afweging te maken gaan we er vanuit dat er in redelijkheid zal worden besloten rekening te houden met omstandigheden die volledig buiten de macht van kinderopvangorganisaties liggen.

Wanneer een inspecteur in de komende tijd enkel op basis van het ten gevolge van de brand bij VeiligheidNL ontbrekende Arbo- of beleidsplan meent een overtreding te moeten constateren, dan is ons advies aan onze leden om de inspecteur te wijzen op de mogelijkheid om rekening te houden met de situatie van overmacht. Als de inspecteur dit niet wenst te doen, dan verzoeken we jullie dit bij ons te melden.

Deel dit nieuwsbericht