Clusteren in de bso?

Recentelijk hebben we vernomen dat per 1 februari 2019 gehandhaafd gaat worden op het clusteren in de bso, oftewel het samenvoegen van bso-locaties in vakanties, op margedagen en rustige dagen.

De GGD is naar eigen zeggen tot ‘voortschrijdend inzicht’ gekomen en heeft op basis daarvan landelijk besloten dat dit niet meer toegestaan is. In een nieuwsbrief van de GGD d.d. 10 oktober 2017 staat dit als volgt omschreven:

Jurisprudentie heeft uitgewezen dat opvang op een andere (bso) locatie tijdens vakanties, margedagen en andere dagen niet zonder meer kan binnen de Wet Kinderopvang. Het is niet voldoende om het samenvoegen alleen te beschrijven in het pedagogisch beleid. Dit is door veel GGD-en, waaronder Groningen, verkeerd geïnterpreteerd. Wanneer een kind wordt opgevangen op een andere locatie, dient dit in een contract vermeld te worden. Ouders tekenen hiervoor. Wordt een kind binnen een kindercentrum op een andere groep opgevangen, dan wordt dit geregeld met een tweede stam/basisgroep formulier die door ouders getekend wordt.

Ondernomen actie vanuit BMK

Vanuit de BMK hebben we hierover direct contact opgenomen met het Ministerie van SZW en de GGD GHOR. Wij vinden dit namelijk een serieus probleem, waarbij geen rekening wordt gehouden met het kunnen bieden van maatwerk, kwaliteit en keuzevrijheid van kinderen en ouders.

Tussentijdse stand van zaken

Onze overleggen met SZW en GGD GHOR hebben tot de volgende tussenstand geleid:

  • In een recent verschenen brief vanuit GGD GHOR en de VNG brengen zij het volgende advies uit aan de regionale GGD regio’s en gemeenten:
    • Aan GGD regio’s die nog werken volgens de ‘oude kaders’ – waarbij het samenvoegen van bso-locaties in vakanties etc. dus wel is toegestaan – wordt geadviseerd om dit te blijven toestaan, zodat houders niet opeens tijdens de kerstvakantie worden geconfronteerd met een overtreding. Deze manier van gedogen geldt tot en met januari 2019.
    • Aan de GGD regio’s die het samenvoegen van bso-locaties in vakanties al niet meer toestaan, deze GGD’s wordt geadviseerd deze situatie niet meer terug te draaien.
  • De komende periode gaan het Ministerie van SZW, de GGD GHOR en de VNG met elkaar in gesprek om te kijken wat er nu precies in de wet- en regelgeving staat, welke ruimte er waar precies zit voor interpretatie en welke interpretatie het meest wenselijk is.

Hoe verder?

De BMK blijft hierover uiteraard in gesprek met bovengenoemde partijen, evenals met branchepartijen BK en BOinK. Deze ongelijke situatie is immers niet wenselijk.

Uiteraard zijn wij groot voorstander van het bieden van stabiliteit op de bso-groepen. Maar vakantieperiodes hierop vormen niet voor niets een uitzondering. Het is een ‘paarse krokodil’ om voor ouders per iedere andere locatie waarop hun kind mogelijk terug komt bij samenvoegen, een nieuw contract op te stellen. Dit betekent ontzettend veel administratieve rompslomp voor zowel organisaties als ouders. Maar bovenal beperkt het de mogelijkheden om een interessant en kwalitatief programma samen te stellen voor de aanwezige kinderen, omdat zij – om bovengenoemde rompslomp te voorkomen – vooraf ingedeeld zullen moeten gaan worden op alternatieve locaties terwijl nog onbekend is op welke dagen in de vakantie welke kinderen aanwezig zijn. Daarnaast wordt de kinderen en ouders alle keuzevrijheid ontnomen om zelf te kunnen kiezen uit een vakantie-bso-activiteit dat hen aanspreekt.

‘Voortschrijdend inzicht’ van de GGD zou moeten bijdragen aan het vergroten van de groepsstabiliteit. Echter, op deze manier schiet het zijn doel voorbij en gaat ten koste van de geboden kwaliteit op de kinderopvang.

Kortom: de BMK zal zich blijven inzetten om het samenvoegen van bso-groepen in vakanties en op margedagen, zonder aanpassingen aan het contract, weer mogelijk te laten zijn.

Deel dit nieuwsbericht