Op 13 september starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang. De onderhandelingen starten met het toelichten van de inzetbrieven die de partijen met elkaar hebben gedeeld. Hierin staan de onderwerpen waarover partijen graag afspraken willen maken.

Inzet BMK

De leden van de BMK willen graag een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige medewerkers en voor nieuwe medewerkers. Salaris en ontwikkelmogelijkheden zijn voor ons twee belangrijke elementen van goed werkgeverschap. De cao zien wij als het belangrijkste instrument om dit te realiseren.

Onze toekomstvisie is een ontwikkelrijke omgeving voor de jeugd in een werkveld waarin kinderopvang, onderwijs en aanvullende zorg elkaar steeds meer verrijken en waar gemakkelijk ontmoeting ontstaat en samenwerking vanzelfsprekend is. Belemmeringen rondom arbeidsvoorwaarden in interprofessionele samenwerking willen we daarbij wegnemen Hierbij willen we inzetten op een aantrekkelijk arbeidsmarktperspectief voor alle professionals rondom kindontwikkeling.

Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om die reden moeten we blijven inzetten op oplossingen als het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, het realiseren van combinatiebanen (bijvoorbeeld met onderwijs), het bevorderen van zij-instroom , het verhogen van de deeltijdfactor, het verlagen van de regeldruk en het hebben van werkplezier.

Cao van de toekomst

Wij willen tijdens de looptijd van de nieuwe cao komen tot afspraken en onderzoek doen naar de arbeidsvoorwaarden voor alle professionals kindontwikkeling van 0 tot 13 jaar. Hiervoor nodigen we in ieder geval de sociale partners van het onderwijs uit, maar ook partners vanuit zorg, welzijn, sport en cultuur zijn van harte welkom. Doel is te komen tot een beter geïntegreerd  personeelsbeleid rondom kindontwikkeling zodat interprofessioneel samenwerken wordt bevorderd. We denken hierbij aan de thema’s: samen anders werken, regionale ontwikkelingen, een leven lang leren en ontwikkelen, en flexibiliteit en werkzekerheid.

Onze belofte aan de leden

We zullen deze cao-onderhandelingen ingaan met een passende inzet opgehaald vanuit het mandaat onder leden en goedgekeurd tijdens de ALV van 30 juni jl. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemaakte afspraken uit het vorige cao-akkoord verder uitgewerkt worden.

De BMK zal zich inspannen ervoor te zorgen dat vruchtbare overleggen zullen resulteren in een cao-akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Lees hier inzetbrief van de BMK.

De onderhandelingen vinden volgens de huidige planning  plaats op 3 oktober, 31 oktober, 22 november en 3 december.

Wij zullen jullie waar mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van het onderhandelingsproces. Zeker is dat we het er tijdens onze ALV op 24 november aandacht aan besteden. Je kunt je hiervoor al opgeven via dit formulier.

Deel dit nieuwsbericht