Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari a.s. de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren.  

Vanaf dat moment kunnen die gemeenten en toezichthouders die er klaar voor zijn starten met flexibel inspecteren. Dit betekent dat er minder met vaste toets items wordt gewerkt. Dit stelt de toezichthouders in staat tot meer maatwerk, bijvoorbeeld door diepgaander onderzoek te doen naar bepaalde thema’s. De verwachting is dat met flexibilisering de effectiviteit van het toezicht – en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang – kan verbeteren.  

Er blijven drie punten verplicht om standaard te toetsen, namelijk: 

  • de aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in het Personenregister kinderopvang 
  • of er (indien hier sprake van is) wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) en 
  • het toezicht op – en in gesprek gaan over – de pedagogische kwaliteit. 

Reactie BMK
De BMK heeft afgelopen maanden samen met andere veldpartijen (met name samen met Voor Werkende Ouders, BOinK en BK) kritische kanttekeningen gezet bij de nieuwe wijze van inspecteren. Een grote zorg was en is dat het gebrek aan landelijke sturing op te toetsen kwaliteitseisen zal leiden tot meer willekeur en te weinig uniformiteit. Ook hebben we nadruk gelegd op het belang van het waarborgen van de kwaliteit van het toezicht. Individuele toezichthouders, GGD’en en gemeenten zouden wat ons betreft heel goed voorbereid moeten worden op deze manier van toezichthouden. Zij krijgen immers een nóg grotere rol in het bepalen wat er getoetst wordt en wat niet. Gezamenlijk zijn we het er dan ook over eens dat alle partijen binnen toezicht & handhaving goed en transparant moeten kunnen onderbouwen wat ze wel en niet beoordelen en waarom. De samenwerking tussen de veldpartijen, GGD GHOR, SZW en VNG verloopt goed en we worden komende tijd actief betrokken bij de implementatie van het flexibel toezicht. 

Monitor
De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord. De ervaringen van de verschillende betrokkenen (waaronder GGD-en, gemeenten, houders van kinderopvangen en ouders) worden daarin meegenomen. In 2023 wordt de werkwijze waar nodig aangepast. Daarna wordt de nieuwe werkwijze vanaf 2024 ingericht. 

 De staatssecretaris van SZW heeft de beleidsregel Werkwijze toezichthouder kinderopvang gewijzigd (publicatie Staatscourant).  

 GGD GHOR en de VNG hebben een factsheet ontwikkeld waarin alle kenmerken van Flexibel Toezicht (FT) overzichtelijk worden gepresenteerd.  

 Download hier de factsheet FT

Informatie Rijksoverheid
 

 

Deel dit nieuwsbericht