Minister Asscher stuurde de Tweede Kamer op 27 mei 2016 een brief met als titel Betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de kinderopvang. In die brief verwijst Asscher naar het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat op 31 mei ondertekend is door BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV, FNV en de MOgroep. Het beleid van Asscher richt zich op een verbetering van de kwaliteit én op een verbetering van de toegankelijkheid.

Toegankelijkheid

Het kabinet wil vanaf 2017 jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor kinderopvang. Dit bedrag wordt ingezet voor een verhoging van de kinderopvangtoeslag inclusief de vaste voet, een stijging van de maximum uurprijzen en voor een verlenging van de regeling dat bij werkloosheid de kinderopvangtoeslag gedurende zes maanden wordt behouden. De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met het Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2017. De BMK ziet dit extra geld als een mooie eerste stap in het herstel van de kinderopvang.

Innovatie en Kwaliteit

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit dat vijf partijen met minister Asscher op dinsdag 31 mei hebben afgesloten, onderstreept dat kinderopvang zowel dient als arbeidsmarktinstrument als goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Het akkoord rust op vier pijlers: 1) de belangen van het kind staan centraal; 2) kinderopvang is veilig en gezond; 3) kinderopvang biedt stabiliteit en maatwerk; 4) werken in de kinderopvang is een vak. Het akkoord omvat 21 concrete maatregelen om de kwaliteit te verhogen. Deze aanbevelingen zal Asscher verwerken in de nieuwe kwaliteitswet IKK die in het najaar 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden en januari 2018 in werking treedt. Eén van die maatregelen richt zich op de beroepskracht-kindratio voor baby’s. Deze ratio wordt aangepast van 1:3 in plaats van de huidige 1:4. Voor kinderen van 4-6 jaar blijft de huidige 1:10 gelden en voor kinderen vanaf 7 jaar 1:12. Deze nieuwe beroepskracht-kindratio leidt tot een aanpassing van de maximale uurprijzen in 2018 t.o.v. 2017.

Pilots

Het akkoord zet in op een aantal ‘Pilots Innovatieve Opvang’ in 2017- 2020 waarin meer ruimte wordt geboden in een aantal kwaliteitseisen die nu als belemmering worden ervaren (stabiliteiteisen, BKR op groepsniveau en  eisen aan speelruimte). Doel van die pilots ‘is het verbeteren van de pedagogische kwaliteit waarbij er geen sprake mag zijn van een bedrijfsmatige of economische prikkel.’ De uitkomsten van de pilots kunnen leiden tot aanpassing van kwaliteitseisen.

De BMK bestaat sinds eind april en is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord. Dank aan een ieder die hier vanuit de branche hard aan gewerkt heeft. De BMK zal haar leden informeren over deze ontwikkelingen en vervolgens zullen de leden gezamenlijk een opinie vormen. De BMK zal daarna met een uitgebreidere reactie naar buiten komen.

Wellicht scheppen de pilots ruimte om de pedagogische kwaliteit centraal  te stellen en prijsprikkels minder dominant te maken.

Deel dit nieuwsbericht