Internetconsultatie regeling zij-instroom in de voorschoolse educatie

Het ministerie van OCW houdt op dit moment een internetconsultatie betreffende een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie. Via internetconsultatie kan men reageren op nieuwe, in voorbereiding zijnde, voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat deze reacties bijdragen aan een verbetering van de regelingen.

Inhoud regeling

In dit wijzigingsbesluit wordt geregeld onder welke voorwaarden pedagogisch medewerkers kunnen worden ingezet in de voorschoolse educatie, wanneer zij wel volledig gekwalificeerd zijn voor de kinderopvang, maar nog niet de ve-scholing hebben afgerond. Het doel is om daarmee de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en het aanbod van voorschoolse educatie beter te borgen en zo kinderen een betere start op de basisschool te geven. Tevens worden daarmee de regels voor de voorschoolse educatie meer in lijn gebracht met de regels die gelden voor zij-instroom in het beroep van leerkracht in het primair en voortgezet onderwijs.

Verwachte effecten voor de doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Peuters met een (risico op) taalachterstand zullen door betere borging van een kwalitatief goed en toegankelijk ve aanbod beter kunnen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en daardoor betere kansen hebben goed het basisonderwijs in te stromen.
Voor houders van ve-locaties worden de mogelijkheden vergroot om via zij-instroom en aanvullende scholing te voldoen aan de vraag naar goed gekwalificeerde beroepskrachten.
Voor beroepskrachten die werkzaam willen zijn in de ve worden de mogelijkheden daartoe via zij-instroom vergroot.

Meedoen met de consultatie?

Dat kan! Tot 25 september 2018 kun je het Wijzigingbesluit lezen en je reactie achterlaten op overheid.nl

De volgende twee vragen worden dan gesteld:

  1. Wat vindt u van dit voorstel?
  2. Borgen de voorgestelde voorwaarden aan de uitzonderingstermijn van maximaal twee jaar voldoende de kwaliteit van ve?

Tevens heb je de mogelijkheid om een eigen voorbeeld of voorstel in Word of PDF te uploaden.

Deel dit nieuwsbericht