De BMK schreef samen met de BK en BOinK een manifest over de unieke expertise van kinderopvang met als doel het herpositioneren van onze sector. We hebben op 18 oktober een tipje van de sluier opgelicht en de hoofdlijnen van het manifest geschetst. Hierbij delen we de inhoud van het manifest. De BMK, BK en BOinK gaven samen op 31 oktober een toelichting op de aanleiding en inhoud van dit manifest.

Aanleiding en inhoud van het manifest
Zoals we half oktober aangaven hebben we dit manifest gezamenlijk op papier gesteld omdat we als sector er aan toe zijn om ons opnieuw te positioneren. Het is inmiddels 14 jaar geleden dat de Wet Kinderopvang werd geïntroduceerd, een tijd waarin kinderopvang voornamelijk werd gezien als een arbeidsmarktinstrument. Nu, bijna 15 jaar later, weten we dat kinderopvang meer is dan een oplossing voor werkende ouders, meer dan gescheiden werelden voor kinderen mét en kinderen zonder een achterstand en gelukkig wint dit denken steeds meer terrein. De unieke expertise van kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders. Daarnaast kan de kinderopvang samen met het primair onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van een tweetal grote problemen in onze maatschappij. Politieke keuzes en ontwikkelingen in de praktijk maken echter dat de borging van de drie pijlers, waarop de specifieke expertise van de kinderopvang berust, ter discussie komt te staan. De afgelopen jaren is stevig ingezet op samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit gelijkwaardigheid van beide partijen mét beider expertises als voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van kinderen. In de praktijk van alledag tekent zich een proces af waarbij deze gelijkwaardigheid niet vanzelfsprekend lijkt te zijn.

BMK, BK en BOinK pleiten ervoor dat beide partijen, kinderopvang en onderwijs, elkaars expertise expliciet erkennen. De kinderopvang is expert in het domein van het jonge kind en t.a.v. de brede buitenschoolse talentontwikkeling en in de ondersteuning van ouders in de combinatie van arbeid en zorg, terwijl het onderwijs de expert is waar het gaat om het aanleren van schoolse basisvaardigheden voor kinderen vanaf zes jaar. Het inzetten van beider expertises maakt dat onderwijs en kinderopvang samen een veel beter aanbod aan kinderen kunnen doen, gericht op de toekomstig benodigde competenties van kinderen. Er is een breed maatschappelijk debat nodig over een duurzame verankering van de drie pijlers van kinderopvang, als waardevol en onmisbaar voor de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, de economie en de samenleving als geheel. In dit manifest roepen we daarom op deze expertise steviger te verankeren in het aanbod aan kinderen, opdat we kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling in een veranderende wereld.

Meer over het manifest: ALV 28 november (16.00 – 19.00 uur, Utrecht).

Deel dit nieuwsbericht