Een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) uit. Dit gebeurt in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) en ministerie van OCW. De monitor beslaat de periode tussen 2019-2023

Met de monitor wordt gekeken naar:

  1. a) het aanbod van 960 uur voorschoolse educatie (ve) voor doelgroeppeuters,
  2. b) de (voorbereidingen op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) in de ve en
  3. c) de besteding van de middelen binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

Begin 2020 is gerapporteerd over de eerste meting in het najaar van 2019 (zie www.goab.eu). In het voorjaar van 2021 wordt de tweede meting uitgevoerd. In het najaar van 2021 en voorjaar van 2022 volgen respectievelijk de derde en vierde meting.

Onlangs zijn alle gemeenten en aanbieders van VE benaderd met de vraag medewerking te verlenen aan de tweede meting. We hopen van harte dat zij deze keer en ook de volgende keren meedoen. De monitor levert belangrijke informatie op over de ontwikkelingen binnen GOAB/VE en is nodig voor verdere beleidsvorming. Na de zomervakantie van 2021 volgen een rapportage met cijfermatige gegevens, goede praktijkvoorbeelden, info graphics en een benchmark voor gemeenten.

Voor vragen kun je contact opnemen met IJsbrand Jepma (ij.jepma@sardes.nl), projectleider van de Monitor Implementatie en besteding goab.

Deel dit nieuwsbericht