In samenwerking met de BK hebben we een nieuwe FAQ gemaakt waarin we de vragen over de maatregelen noodplan beantwoord worden.

Download hier de PDF

Of lees hieronder de tekstversie van de FAQ

FAQ: Aanvullende informatie maatregelen noodplan kinderopvang (17 maart)

Wat kan ik ouders adviseren bij wie het inkomen terug loopt?

Voor ouders/ zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen.

Welke termen gebruiken we in communicatie?

Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen gebruiken we voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang”. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Dat is weer een wat bredere groep dan de “vitale sectoren”, probeer daarom de term ’cruciale beroepen’ te hanteren.

Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van de noodopvang?

Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden.

Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/ kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

Mijn Pedagogisch Medewerkers tonen een enorme inzet en zij verdienen een groot compliment. Kan de Staatssecretaris iets voor hen doen?

De Staatssecretaris zal binnenkort een (digitale) brief sturen aan alle medewerkers in de kinderopvang waarin zij hen bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid.

De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten?

Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. SZW is hierover al aan het nadenken.

De 25 veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de lokale noodopvang. Hoe gaat dit in zijn werk?

Gemeenten en veiligheidsregio’s – met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van gemeenten –  moeten aansluiten bij de samenwerkings-initiatieven op lokaal niveau tussen kinderopvang en onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt op de vertrouwde  locaties met  vertrouwde gezichten. De VNG, en lokaal de gemeente is de partij die de lokale noodopvang coördineert. Advies blijft: omarm wat er gebeurt en sluit aan bij wat er lokaal gebeurt.

Clusteren van locaties kan, uitgaand van welzijn van de kinderen. Met GGD wordt bekeken of dat ook locatie-overstijgend kan. Het advies van de VNG aan gemeenten vind je hier: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang

Gemeenten regelen de toeleiding van ouders die nog geen gebruik maken van opvang en de coördinatie van de 24 uursopvang. Er worden daartoe gemeentelijk loketten gerealiseerd waar ouders zich kunnen melden als zij nog geen opvang afnemen. Hier volgt binnenkort meer informatie over. Er is een formulier ontwikkeld en dat wordt via gemeente en de websites van kinderopvangorganisaties downloadbaar.

Wat zijn de richtlijnen waar de noodopvang aan moet voldoen met het oog op toezicht van de GGD?

Ministerie van SZW laat weten dat de noodopvang moet voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving sinds 13 maart de zgn.’Coulance regeling’.  Aandachtspunt; opvang liefst zoveel mogelijk op vertrouwde locaties en met vertrouwde gezichten.

Waarvoor kan ik de pedagogisch medewerker inzetten ten tijde van noodopvang?

Je kunt pedagogisch medewerkers inzetten voor werk dat bijdraagt aan de continuïteit van de noodopvang. Dat betekent dus geen zaken als onderhoudswerkzaamheden (bv schilderwerkzaamheden). Als een organisatie 24 uurs opvang gaat aanbieden zal de organisatie aan de medewerkers vragen of zij dit op vrijwillige basis willen doen, wel betaald maar niet verplicht. De houder vraagt medewerkers om mee te werken op basis van vrijwilligheid.

Pedagogisch medewerkers kunnen naar huis als er geen werk voor ze is, dat is ook in lijn met de noodmaatregel die algemeen geldt dat er thuis moet worden gewerkt waar mogelijk. Wel is het beroep op de pedagogisch medewerkers om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de continuïteit van de kinderopvang t.b.v. het bieden van noodopvang aan de cruciale beroepen. Pedagogisch medewerkers kunnen ook opgeroepen worden als collega’s ziek worden of als er meer kinderen komen.

Regels ziekmelding RIVM

Credo is werk thuis als het kan. Kinderopvang is een cruciaal beroep maar ziekmelding criteria pedagogisch medewerkers conform richtlijnen zoals bekend. Dus thuisblijven bij milde klachten. Als we tekort aan pedagogisch medewerkers krijgen kan dat nog wijzigen.

Alle werkzaamheden die nodig zijn ten behoeve van de continuïteit van de kinderopvang voor het bieden van noodopvang aan de cruciale beroepen.

Valt de peuterspeelzaal ook onder de infrastructuur voor opvang voor beroepen?

Peuterspeelzalen zouden in principe ook een bijdrage kunnen leveren aan de noodopvang. Echter gezien de beperkte openingstijden biedt deze opvang nu weinig mogelijkheden. Uit de inventarisatie onder leden is gebleken dat er ook weinig gebruik van wordt gemaakt. Kinderen van ouders in cruciale beroepen en die normaal gebruik maken van een peuterspeelzaal kunnen uiteraard wel gebruik maken van de noodopvang op een andere locatie. Het is ook mogelijk dat medewerkers op een andere locatie kan worden ingezet. Ook in dit geval graag lokaal maatwerk bieden.

Hoe gaat het woensdag, nadat we de twee inventarisatiedagen achter de rug hebben? Krijg ik nog steeds mijn ‘eigen’ kinderen op de opvang of wordt dat centraal georganiseerd? Gaan de scholen dicht of niet?

De VNG komt met een advies aan gemeenten. Dat advies luidt: sluit zoveel mogelijk aan bij wat er lokaal gebeurt in de samenwerking tussen kinderopvang en scholen. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk locaties openblijven, alleen wanneer er geen kinderen zijn of het in het belang is van het welbevinden van de kinderen worden locaties gesloten en/of samengevoegd. Neem contact op met je branchevereniging als de gemeente op een heel andere wijze werkt.

 

Moet kinderopvang het thuisonderwijs overnemen als de scholen echt dicht gaan?

Als opvang en onderwijs samen afspreken dat het voor kinderen fijner is om op de BSO te verblijven zullen kinderen op de BSO inderdaad thuisonderwijs moeten volgen. PMers kunnen waar mogelijk begeleiden. Onderwijs is graag bereid om waar mogelijk de onderwijsassistenten in te zetten op de BSO, om hierbij te ondersteunen.

Als er 3 weken (of langer) geen opvang heeft plaatsgevonden, hebben ouders dan recht op 3 weken aan ruildagen?

Hier hebben we een Q&A vraag over. Belangrijk hierbij is de menselijke maat en dit samen met de ouders in goed onderling overleg bespreken.

Welke ouders wel of niet toegang tot noodopvang?

Het is belangrijk dat de noodopvang open voor ouders in cruciale beroepen die de Nederlandse economie nu draaiende houden. Ook kinderen van ZZP’ers waarvan een ouder een cruciaal beroep heeft en waar geen opvang thuis georganiseerd kan worden, zijn welkom. Wees duidelijk over de richtlijnen en wijs ouders op hun eigen verantwoordelijkheid, maar wees niet te strikt in het interpreteren hiervan en wees ruimhartig. Het kabinet heeft noodopvang geregeld voor cruciale beroepen en vertrouwt op het oordeelvermogen van ouders of zij daarvoor in aanmerking komen of niet. Als ouders dat vinden dat dat geval is, zijn de kinderen welkom.

 

Deel dit nieuwsbericht