AO in teken van Toezicht, Private Equity en Arbeidsmarktkrapte

Donderdag 20 juni vond het Algemeen Overleg Kinderopvang van de Vaste Kamercommissie van SZW (woordvoerders kinderopvang) plaats. De toon werd meteen gezet toen Rens Raemakers (D66) zijn betoog opende met de constatering dat er veel onrust in de sector is: “De Staatssecretaris zegt ‘We zijn bezig met het vastegezichtencriterium’, maar de sector zegt dat het al tijden stilstaat.” Andere belangrijke onderwerpen als clusteren, private equity, personeelstekorten, verbetertraject kinderopvangtoeslag en kwaliteit van gastouderopvang, kwamen eveneens aan de orde.

Integrale visie kinderopvang

D66 heeft de Staatssecretaris verzocht om te komen met een integrale visie op kinderopvang. Raemakers is van mening dat het ‘monitoren, in gesprek zijn en vinger aan de pols houden’ nu wel lang genoeg geduurd heeft. Hoe gaan we onze kinderen beter helpen zich optimaal te ontwikkelen, wat doen we met het personeelstekort? Lisa Westerveld van Groen Links voegt hier aan toe dat ze wil dat de Staatssecretaris de huidige financieringsstromen in de kinderopvangsector in beeld brengt en kijkt of dit niet eenvoudiger kan. Hier hadden wij in onze gezamenlijke brief. met Voor Werkende Ouders om verzocht. De Staatssecretariss heeft toegezegd dat er een integrale visie op de kinderopvang komt, inclusief het vereenvoudigen van de financieringssystematiek. Informatie vanuit de IBO’s (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) Toeslagen en Deeltijdwerk neemt zij hierin mee. Deze zijn eind dit jaar afgerond.

Vastegezichtencriterium (VGC)

In de brief die de BMK samen met BK en BOinK schreef, wezen we Kamerleden erop dat de gesprekken over het VGC en de 3-uursregeling nu al bijna twee jaar lang lopen. In die periode hebben wij al meermalen aangegeven dat het correct uitvoeren van het VGC vrijwel onmogelijk is, niet alleen bij onvoorziene maar ook bij voorziene omstandigheden. De Staatssecretaris gaf aan dat zij over een concrete oplossing met GGD GHOR en de VNG in gesprek is en voor reces, en anders uiterlijk 1 september de Kamer zal informeren.

Clusteren in de BSO

De brief die BMK, BK en BOinK in maart jl. stuurden naar de Staatssecretaris, GGD GHOR en VNG over het incidenteel clusteren in de BSO, hebben we ook naar de Kamerleden gestuurd. Zodat ook zij weet hebben van onze oproep en noodzaak om te komen tot een landelijk werkbare oplossing. De Staatssecretaris heeft opnieuw benoemd dat het aan GGD GHOR is om hier een lijn in uit te zetten en deze naar de branche te communiceren. Op dringend verzoek van ook de Kamerleden in deze, zal Van Ark nogmaals met GGD GHOR in gesprek gaan hierover.

Private equity

Op de ochtend van het AO was tevens de initiatiefwet van Groen Links, SP en Partij van de Arbeid tegen winstuitkeringen in de kinderopvang aangekondigd. Hoewel geen mede-initiatiefnemer in deze, uitte ook Wytske de Pater (woordvoerder CDA) uitdrukkelijk de visie dat private equity absoluut niet in onze sector thuishoort. Dat is goed om te horen! Ook D66 gaf aan uit te kijken naar een spoedige komst van de Initiatiefwet. De Staatssecretaris blijft van mening dat er geen sprake is van financiering van private equity vanuit de overheid. Zij legt de verantwoordelijkheid bij ouders neer, zij kiezen immers de vorm van opvang voor hun kind en brengen daar de kinderopvangtoeslag naartoe. Initiatiefnemers – en de BMK met hen – zijn van mening dat het géén taak van ouders, maar van de overheid is om dit verdienmodel te blijven toestaan. Daarnaast is het door de Staatssecretaris genoemde rentabiliteitscijfer van 3,3% niet relevant waar private equity aanwezig is, de grootste financiële klapper wordt immers gemaakt bij het doorverkopen van de onderneming. De Staatssecretaris heeft wel gehoor gegeven aan de oproep vanuit zowel het CDA als de PvdA, om ouders beter te infomeren over private equity in de kinderopvang. Zij gaat de beschikbare informatie voor ouders over private equity in kaart te brengen en op basis daarvan te kijken of dit voldoende is of dat er meer nodig is.

Arbeidsmarktkrapte

Dat er sprake is van een groot personeelstekort staat inmiddels ook bij de Kamerleden en Staatssecretaris buiten kijf. Over hoe dit aan te pakken, verschillen Kamerleden en Staatssecretaris echter van mening. D66 roept op tot meer actie, want de tijd van gesprekken voeren is echt voorbij. De SP wil dat de overheid in deze ook naar de salariëring in de kinderopvang gaat kijken. De Staatssecretaris wil graag best practices vanuit de praktijk in kaart brengen. Er is een extra debat Arbeidsmarktkrapte Kinderopvang in de Tweede Kamer aangevraagd.

Verbetertraject Belastingdienst Kinderopvangtoeslag

De door BMK en VWO beschreven zorgen ten aanzien van de haalbaarheid van dit traject het hoorden we ook terug bij de Kamerleden. De systemen bij de BD zijn verouderd, over veel zaken heerst nog onduidelijkheid en de communicatie in het traject verloopt niet soepel, waar bijvoorbeeld gastouderbureaus echt de dupe van zijn, aldus Westerveld. Voor de Staatssecretaris is de Belastingdienst nog steeds de aangewezen organisatie voor de nodige veranderingen. In het najaar   informeert de Kamer over de pilots die gehouden worden op de vier verbeterthema’s.

Overige onderwerpen

De Staatssecretaris gaat de ontwikkeling van de uurtarieven in beeld houden en de Kamerleden hierover structureel informeren via de kwartaalrapportages. Zij ziet budgettair geen ruimte om de tarieven voor 2020 aan te passen.

Bij de komende meting van het LKK (Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang) zal er voor de gastouderopvang een andere benaderingswijze komen, in de hoop op een grotere respons en daarmee een representatiever beeld van de kwaliteit van de gastouderopvang.

De Staatssecretaris gaat in gesprek met toezichthouders en ondernemers over de flexibiliteit in het toezicht en de mogelijkheden van horizontaal toezicht.

Het Mulier Instituut constateert dat er onvoldoende aandacht is voor bewegen en het ontwikkelen van beweegvaardigheden van kinderen. De Staatssecretaris gaat het ontwikkelen van beweegrichtlijnen voor medewerkers in de kinderopvang stimuleren en hierover met de sector in gesprek. Vanuit de BMK hebben wij reeds de oproep hiertoe van Mulier en het Kenniscentrum Sport aan de minister van VWS ondertekend.

Deel dit nieuwsbericht