Er komen wijzigingen in wet- en regelgeving aan, waar je als werkgever mogelijk mee te maken kan krijgen. In dit bericht vind je ook een bestand waarin per onderwerp nadere toelichting wordt gegeven en waarbij we tevens aangeven wat er ten aanzien van die onderwerpen op dit moment in de huidige CAO Kinderopvang (die eindigt per 1 januari 2023) is opgenomen.

Lees de blog van De Koning Vergouwen Advocaten, (samenwerkingspartner/huisadvocaat van de BMK) die de aankomende wetswijzigingen toelicht.

 Let op dat deze informatie nog aan verandering onderhevig kan zijn. De wetsvoorstellen die zijn aangenomen, moeten (behalve de Wet betaald ouderschapsverlof) nog door de Eerste Kamer. In januari 2023 volgt een nieuwe CAO Kinderopvang en soms is het moeilijk te voorspellen hoe een rechter bepaalde wetgeving kan uitleggen. Het advies blijft dan ook om elke situatie op zichzelf te beoordelen en juridisch te laten toetsen.

Het gaat om de volgende wijzigingen in wet- en regelgeving:

 • De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, per 1 augustus 2022.

Deze wet brengt wijzigingen mee ten aanzien van de regels omtrent

 1. scholingskosten/studiekosten,
 2. werkpatronen,
 3. nevenwerkzaamheden,
 4. de informatieplicht,
 5. ontslagbescherming,
 6. het verzoek om voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden en
 7. een wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Bekijk het wetsvoorstel. 

 • Betaald ouderschapsverlof, per 2 augustus aanstaande.

Vanaf 2 augustus 2022 heeft een werknemer gedurende negen weken recht op een ouderschapsverlofuitkering van het UWV. Werknemers kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Werknemers moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

De hoogte van de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof is door de Tweede Kamer definitief vastgesteld op 70% van het dagloon.

 • In de kinderopvang: In de CAO Kinderopvang zijn hier geen afspraken over opgenomen.

Lees de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof | UWV | Particulieren.

 • Het afschaffen van de collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen, per 1 januari 2023.

De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd in die zin dat de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen wordt afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten dan voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen en mogen geen korting meer geven aan deelnemers die onderdeel uitmaken van een collectief. Werkgevers kunnen een dergelijke collectiviteitskorting in dat geval niet meer aanbieden aan hun werknemers.

 • In de kinderopvang: In de CAO Kinderopvang zijn er in artikel 6.4 wel afspraken gemaakt over een bijdrage van de werkgever aan de zorgverzekering van de werknemer, maar dit houdt geen verband met de genoemde collectiviteitskorting.

Bekijk het wetsvoorstel.

Download de PDF met een ‘Nadere toelichting’ op bovenstaande.

Deel dit nieuwsbericht