Een peiling onder BMK-leden
65% van de leden heeft gereageerd, de informatie hieronder is gebaseerd op deze reacties.

Noodopvang kdv en bso

Reguliere ouders & kinderen
De grafiek hieronder laat het gebruik van de noodopvang zien in de periode 6 t/m 10 april. Deze kinderen gaan naar kdv of bso (zie figuur 1).


Figuur 1. Gebruik noodopvang kdv en bso – week 15
(Verticale as = percentage respondenten, horizontale as = aantal reguliere ouders dat gebruik maakt van opvang in procenten)

Qua uren gebruikt ongeveer de helft van de ouders hun gebruikelijke contracturen, een ruime 40% gebruikt meer.
De overige 10% gebruikt minder uren.
Vrijwel alle leden zien een toename in vraag naar (nood)opvang deze week, 10% geeft aan dat de vraag gelijk is met vorige week.

Nieuwe ouders & kinderen
Deze week geeft 85% van de respondenten aan ook kinderen op te vangen die niet eerder kwamen.
Driekwart van de organisaties die nieuwe kinderen opvangen geeft aan dat dit een toename is te opzichte van vorige week. De ‘nieuwe kinderen vormen echter bij het merendeel van de leden slechts 0-5% van het totaal.
Bij 20%  leden is er echter sprake van een grotere vraag van ‘nieuwe ouders’. Het opvangaandeel van ‘nieuwe kinderen’ loopt bij hen sterk uiteen van 15 tot 50% van het totaal.

De opvang gebeurt bij een ruime meerderheid van de lede op minder locaties, zij geven aan één of meerdere locaties gesloten te hebben. Slechts 16% gebruikt alle locaties (inclusief de respondenten die één locatie hebben).

24-uurs opvang
Ruim 40% van de leden biedt 24-uurs opvang, maar voor hen allemaal maakt slechts een heel klein deel van de ouders hier gebruik van.
Inmiddels ziet echter de helft een toename in vraag (t.o.v. 30% vorige week: week 14).

Gastouders

Reguliere ouders & kinderen
Gastouders zien vergeleken met de opvang op kdv en bso een lagere vraag van hun reguliere ouders/kinderen (zie figuur 2).

Figuur 2. Gebruik gastouderopvang – week 15
(Verticale as = percentage respondenten die gastouderopvang bieden, horizontale as = aantal reguliere ouders dat gebruik maakt van opvang in procenten)

Daarbij is de vraag naar opvang bij 70% van hen gelijk aan vorige week. Iets minder dan 20% van de gastouders geeft aan een toename te zien, een kleine daling van de 25% vorige week.

De helft van vaste de kinderen komt evenveel uren bij de gastouders als voorheen, zo’n 20% komt méér – waar dit vorige week nog maar 12.5% was –  en circa 30% komt minder.

Nieuwe ouders & kinderen
De helft van de gastouders vangt kinderen op van ouders die voorheen geen gebruik van hen maakten.
De ‘nieuwe kinderen’ vormen echter slechts 0-5% van de totale opvangvraag.
Wel geeft de helft van de gastouders aan dat er een toename is van opvangverzoeken van ‘nieuwe ouders’.

24-uurs opvang
Een derde van de gastouders biedt 24-uurs opvang  maar ook hier vormt dit slechts een klein deel van de opvang die ze verzorgen, 0-5%. Voor de meesten is de vraag naar 24-uurs opvang gelijk met vorige week, 20% ziet een toename en 20% ziet een afname.

Bedrijfsvoering

Personeelsinzet
Alle leden geven aan ruim of voldoende personeel beschikbaar te hebben en bij 95% zijn er evenveel of meer personeelsleden inzetbaar t.o.v. vorige week.

Opzeggingen
Helaas geeft 85% aan te maken te hebben met opzeggingen, hoewel het gaat om een klein aandeel van het totaal aantal contracten (0-5%) blijft dit een zeer vervelend en zorgwekkend gegeven.

Deel dit nieuwsbericht