Vandaag en morgen is het nog mogelijk om te reageren op de internetconsultatie m.b.t. de wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang. Op zondag 3 juli a.s. sluit de internetconsulatie. Om gelijk naar de internetconsultatie te gaan, klik dan hier.

Waar gaat de wijziging over (in het kort):

Het besluit regelt aanvullende voorwaarden op twee gebieden.

(1) De aanvullende voorwaarden voor het pedagogische beleidsplan hebben betrekking op de vormgeving van meertalige kinderopvang. Het beoogde effect hiervan is dat kindercentra goed nagedacht hebben over de vormgeving van het meertalige aanbod, met als uiteindelijk doel: meertalige kinderopvang van goede kwaliteit. Administratieve lasten en regeldruk worden zoveel mogelijk beperkt door kindercentra de vrijheid te geven hier zelf invulling aan te geven en dit vast te leggen in hun pedagogisch beleidsplan.

(2) Daarnaast geeft dit besluit invulling aan een afwijkingsmogelijkheid waarbij het maximumpercentage van 50% per dag tijdelijk overschreden kan worden in geval van ziekte, vakantie of ander soort verlof. In dit besluit worden voorwaarden gesteld aan de situaties waarin een beroep gedaan kan worden op de afwijkingsmogelijkheid. Doel van de afwijkingsmogelijkheid is te voorkomen dat de wet in de praktijk te knellend uitwerkt. De voorwaarden borgen dat de afwijking niet een structureel karakter krijgt.

Lees hieronder de reactie van de BMK:

Geachte lezer,

Een aantal van onze leden, maatschappelijke kinderopvangorganisaties, heeft deelgenomen aan het experiment meertalige dagopvang. Zij zijn te spreken over de mogelijkheden en positieve gevolgen van meertalige dagopvang. Het heeft positieve effecten op kinderen, zowel in de taalstimulering van beide talen, als pedagogisch positieve gevolgen (zoals de sociaal-emotionele veiligheid). Er zijn positieve gevolgen voor ouders, onder meer in het kader van inclusie. Ook voor pedagogisch professionals biedt dit kansen om (meer) in de eigen taal hun mooie vak uit te kunnen oefenen. Voor de branche als geheel is het een positieve ontwikkeling, omdat het uiting geeft aan inclusiviteit en zelfs mogelijkheden biedt voor het personeelstekort.

We zijn dan ook blij dat meertalige opvang (op het gebied van een aantal talen) structureel wettelijk mogelijk is gemaakt. Tegelijkertijd zijn er randvoorwaarden voorgesteld waar wij de nodige zorgen over hebben.

Centraal zou moeten staan hoe de gekozen aanpak leidt tot kwalitatief betere opvang in de brede zin: van het waarborgen van emotionele veiligheid tot het stimuleren van de taalontwikkeling van meerdere talen en het ervaren van inclusiviteit tot het welzijn van werknemers en ouders. We kunnen ons daarom vinden in het volgende stuk in de nota van toelichting: ‘Taalontwikkeling heeft betrekking op de ambities van een kindercentrum, wat het de kinderen mee wil geven in beide talen en waarom. De taalvaardigheid in beide talen waarmee kinderen binnenkomen, kan hierbij ook een rol spelen en kan onderdeel vormen van de motivatie van een kindercentrum om meertalige kinderopvang op een bepaalde wijze vorm te geven’.

Centraal zou daarentegen niet moeten staan hoe een dergelijke aanpak zo gedetailleerd mogelijk omschreven en onderbouwd moet worden, met alle administratieve lasten dientengevolge, opdat GGD (en daarmee het Rijk) grip lijkt te hebben op wat die kwaliteit is. Inzicht in kwaliteit op locaties wordt verkregen door dialooggericht toezicht en goed doordachte praktijkbezoeken, intervisie tussen organisaties met eenzelfde soort aanpak en kennis uitwisseling met behulp van de combinatie wetenschap/beleid/praktijk. Een zo gedetailleerd mogelijke aanpak en onderbouwing met een veelheid van randvoorwaarden is nu wel het geval bij het voorstel dat er ligt voor de afwijkingsmogelijkheid.

Een maximum van 50 procent van de openingstijd per dag (en van een gemiddelde van 50 procent per kalendermaand binnen de afwijkingsmogelijkheidregeling) strookt niet met de positieve uitkomsten die uit onderzoek blijken. Het blijkt dat de ontwikkeling van twee talen wordt gestimuleerd én dat de Nederlandse taalontwikkeling hier niet onder lijdt. Meertalige dagopvang biedt voordelen zowel voor kinderen die Nederlands als thuistaal hebben, als voor kinderen voor wie Nederlands een vreemde taal is. Laat de nadruk niet liggen op toezicht en handhaving op percentages, maar op de dialoog en welke mate, insteek en beleid het beste past bij de pedagogische praktijk en de kwaliteit. Laat het
welbevinden van kinderen in de praktijk prevaleren. Dit zal dus per regio, misschien zelfs wel per wijk, verschillen. Dat vraagt om maatwerk.

Wij zouden graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen rondom meertaligheid in de kinderopvang en onder meer voor de toekomst met elkaar zoeken naar mogelijkheden om ook andere talen mogelijk te maken dan alleen Engels, Duits en Frans. We zouden in het kader van culturele diversiteit breder willen inzetten. Daar kan onder meer kennis en ervaring over de grens een bijdrage aan leveren.

De BMK pleit ervoor dat ieder kind een goede start verdient en dat onze kinderopvang aansluit bij wat er in de buurt, wijk of omgeving nodig is voor kinderen. Daarom denken wij, samen met onze leden, graag mee met het vervolg.

Deel dit nieuwsbericht