Uitkomst corona Enquête kinderopvang
‘Implicaties van corona voor de kinderopvang’

De kinderopvang spant zich in om alle vestigingen open te houden. Brancheorganisaties BMK en BK peilden onder hun leden hoe het is gesteld met het toezicht en de handhaving op de regels en wat de inzet en de kosten zijn om medewerkers aan de slag en vestingen open te houden. De implicaties van de lange wachttijden voor testen via de GGD en de aankoop van commerciële testende inzet van vervangend personeel zijn volledig voor eigen rekening van de kinderopvangorganisatie.

GGD Toezicht: overmacht en handhaving, lokale afspraken
71% van de organisaties geeft aan nog niet te maken te hebben gehad met overmacht door Covid-19. In de situaties waarin wel sprake is geweest van overmacht (24% van de respondenten) wordt de situatie zowel beschreven als een overtreding geconstateerd.
In bijna 10% van de gevallen van een constatering werd er door de gemeente gehandhaafd.

Bijna 40% van de respondenten heeft lokale afspraken (kunnen) maken met de gemeente, de toezichthouder of de veiligheidsregio. Daarvan gebruikt ongeveer 20% het ‘Stappenplan kinderopvang’, door de kinderopvang zelf geïntroduceerd en 10% gebruikt de coulanceregeling van dit voorjaar. Daarnaast worden veel maatwerkafspraken gemaakt.

Testen: GGD en commercieel
Bijna 80% van de respondenten laat haar medewerkers testen bij de GGD. Zij geven aan dat de doorlooptijd van verzoek tot uitslag al langer was dan bij commerciële testen. Meer dan de helft van deze groep ervaart dat dat de wachttijden bij de GGD blijven oplopen.

Ruim 60% van de kinderopvangorganisaties maakt gebruik van commercieel testen. Omdat de vraag groter is dan het aanbod neemt ook hier de wachttijd toe, geeft de helft van de respondenten aan.

Niet inzetbare medewerkers
Door de regels en voorschriften omtrent Covid19 is een deel van de medewerkers niet inzetbaar. Het gaat hierbij om medewerkers die wachten op een uitslag van een test, zelf (of een huisgenoot) behoren tot een risicogroep of zijn meer dan 28 weken zwanger.

Gemiddeld ligt dit voor organisaties rond de 8% van het personeel. Er zijn uitschieters naar boven (30%) en beneden (1.5%)

Sluiting
In de week voorafgaand aan de enquête (30 sep tm 7 okt) heeft gemiddeld 11% van de respondenten een groep of locatie moeten sluiten. Hoeveel kinderen totaal niet konden worden opgevangen in die week is niet met zekerheid te zeggen.

Kosten: commercieel testen en vervangend personeel
Het zal geen verassing zijn dat de kinderopvang extra kosten maakt deze crisis. Zonder voorrang bij het testen via de GGD heeft een flink deel commerciële testen moeten inkopen tegen prijzen van ruim honderd euro per stuk. Daarbij komen ook nog de kosten voor de inzet van vervangend personeel voor de dagen dat eigen personeel niet inzetbaar is. Bijvoorbeeld in de wachttijd tussen klachten en uitslag.

Respons
Totaal ruim 110 organisaties hebben de enquête ingevuld.
Hieronder vallen heel kleine organisaties (vanaf 25 medewerkers tot organisaties met duizenden medewerkers). Het betreft met name middelgrote organisaties. 

 

Deel dit nieuwsbericht