Het coalitieakkoord schrijft over de plannen voor een Rijke Schooldag:

‘Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een Rijke Schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken.

We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is’.

De Rijke Schooldag sluit nauw aan bij de overtuigingen van de BMK. Het past in de beweging die we met elkaar maken richting de toekomst. We juichen de toenadering van kinderopvang en onderwijs en andere betrokken sectoren toe. We ondersteunen het ministerie van OCW graag in de uitwerking en uitvoering van de plannen.

Een Rijke Schooldag levert een verdubbeling van de onderwijs/ontwikkeltijd op voor kinderen. De Rijke schooldag is voor alle kinderen 4-13 jaar. Dit komt de (leer)ontwikkeling ten goede. Kinderen die anders niet in aanraking komen met muziek, kunst, sport, cultuur, natuureducatie etc krijgen via een Rijke Schooldag de kans om te proeven van een breed gevarieerd aanbod (kansengelijkheid!). Dit maakt voor álle kinderen een brede talentontwikkeling mogelijk in plaats van de huidige selectieve toegankelijkheid. Kinderen leren samenleven.

Stand van zaken ontwikkelingen Rijke Schooldag
Er is vanuit de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) een oproep uitgegaan waarin gebieden met een bestaand programma Rijke Schooldag werden uitgenodigd om zich aan te melden als voorloper. Voorlopers die aan de voorwaarden voldoen konden zich uiterlijk 15 mei melden bij de GKA. Hierna worden middels een selectieprocedure 45 voorlopers geselecteerd. Met deze voorlopers zullen het Ministerie OCW en de GKA een driejarige samenwerking aangaan om de Rijke Schooldag verder te ontwikkelen. De selectieprocedure is vastgelegd in een preselectie-regeling.
Lees alle informatie over dit traject.
De BMK is met haar leden nauw betrokken bij de ontwikkelingen en aanmelding.

Ondertussen wordt doorgewerkt aan een subsidieregeling waarmee gebieden deze zomer subsidie kunnen aanvragen voor de start of doorontwikkeling van de Rijke Schooldag in hun gebied. Via deze subsidieregeling kunnen de 45 voorlopers naar verwachting in juni een subsidieaanvraag indienen.

Daarnaast kan een aantal startende gebieden subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een plan. En een investeringssubsidie wordt gegeven voor de vorming van een coalitie. Minister Wiersma wil voor het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer sturen. Hierin zal meer staan over de aankondiging van de aanpak voor de Rijke Schooldag en de bekendmaking van de voorlopergebieden.

Position Paper Platform Kindcentra
Het Platform Kindcentra ziet ook de kansen die de plannen uit het coalitieakkoord bieden; de Rijke Schooldag kán immers een belangrijke bijdrage leveren aan de brede en rijke ontwikkeling van álle kinderen, mits goed uitgewerkt. Het Platform doet in een (prachtig) Position Paper een aantal aanbevelingen voor een succesvolle en duurzame realisatie van een Rijke Schooldag voor alle kinderen.

Download de Position Paper Rijke Schooldag

Leidraad #Hoedan
BMK en PO-Raad organiseerden 2 brainstormsessies Rijke Schooldag met de coalitie van lokale samenwerkingspartners in Leeuwarden en Zeeuws Vlaanderen. Opbrengst is de Leidraad #Hoe dan. De Leidraad kan gebruikt worden om met een lokale coalitie van samenwerkingspartners tot een aanbod Rijke Schooldag te komen. De Leidraad bevat naast een stappenplan, aandachtspunten voor de Ministeries OCW en SZW.

Download de Leidraad Rijke Schooldag

Oproep BMK-leden
Deel met ons je ervaringen! Hoe kom jij in overleg met de scholen (en andere partijen) tot een Rijke Schooldag?
Hoe ga je hiermee aan de slag?
Hoe ziet de Rijke Schooldag er volgens jullie uit (aanbod)?
Wie zijn samenwerkingspartners?
Wat kunnen jullie zelf en waar heb je (onze) hulp nodig?

 

Deel dit nieuwsbericht