Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).
De metingen worden jaarlijks verricht in steeds nieuwe representatieve steekproeven. Over de jaren heen ontstaat zo een betrouwbaar en landelijk dekkend beeld van de kwaliteit. Verder kunnen trends in de kwaliteit door deze opzet eerder worden gesignaleerd. De kwaliteitsmetingen richten zich niet alleen op de kinderdagopvang, het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang, maar ook op de gastouderopvang.

 

Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van dezelfde meetinstrumenten als voorheen waardoor de continuïteit en vergelijkbaarheid met de eerdere NCKO*-metingen (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) is gegarandeerd. Ook worden nieuwe instrumenten ingezet om recht te doen aan recente ontwikkelingen in de kinderopvangsector. Deze nieuwe instrumenten gaan (ondermeer) in op de ontwikkeling en het welbevinden van het individuele kind.

 

De opdracht voor de kwaliteitsmetingen in de kinderopvang is openbaar aanbesteed en gegund aan een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes B.V. Dit betekent dat de kwaliteitsmetingen de komende jaren door deze partijen wordt uitgevoerd.

 

Voor meer informatie: http://www.monitorlkk.nl/

Deel dit nieuwsbericht