De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona. Voor de verschillende fasen van corona zijn verschillende maatregelen, variërend van basismaatregelen tot opvang in ‘bubbels’. Sluiting is het allerlaatste wat de overheid en de sector willen. Daarom zijn de plannen erop gericht om de kinderopvang en het onderwijs zo lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden.

Basisprotocollen en beslisboom
De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectorpartijen. Nu ze zijn vastgesteld, gaan BMK, BK, BVOK en BOinK namens de sector in gesprek om per scenario een basisprotocol op te stellen. Aan de hand van vier basisprotocollen, kunnen houders draaiboeken gaan maken/bijstellen om zich voor te bereiden op de maatregelen die ze kunnen nemen in de verschillende scenario’s.

De afgelopen twee jaar is nauw samengewerkt aan protocollen en is ook de beslisboom van BOinK veelvuldig gebruikt. Deze ervaring wordt ingezet bij het vormgeven van de langetermijnplanning. Niet alles kan nu al in detail worden uitgewerkt omdat adviezen van het OMT en het RIVM in de toekomst kunnen leiden tot aanpassing.

Wanneer geldt welk scenario?
Het kabinet bepaalt wanneer welke maatregelen zullen gelden. Daarbij zal het kabinet geadviseerd worden door het OMT en het nieuw op te richten MIT (Maatschappelijk Impact Team). Andere sectoren zijn nog bezig met hun sectorplannen. De Rijksoverheid is bezig om alle plannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Uitgangspunten kinderopvang
Kinderopvang is een belangrijke pijler in onze maatschappij. Voorspelbaarheid van de maatregelen en zorg voor kinderen, medewerkers en ouders is belangrijk. Branchepartijen zijn blij dat het welbevinden en de gezondheid van kwetsbare kinderen en pedagogisch professionals goed in het sectorplan zijn opgenomen. Voor ouders is het belangrijk dat kinderopvang en onderwijs zo lang mogelijk open blijven, niet alleen zodat zij andere belangrijke sectoren in ons land open kunnen houden maar óók in het belang van hun kinderen.

Samenwerking met het onderwijs
Branchepartijen uit de kinderopvang hebben de afgelopen maanden ook intensief meegepraat over het sectorplan van het primair onderwijs. De kinderopvang is in dat sectorplan nadrukkelijk benoemd als samenwerkingspartner. Wij raden houders die nauw met het onderwijs samenwerken ten zeerste aan om ook dat sectorplan te lezen en te bespreken met het betrokken schoolbestuur.

Aandachtspunten voor de nabije toekomst
De grote lijnen zijn uitgezet, de details en onvoorziene omstandigheden verdienen nadere uitwerking en duiding. De volgende onderwerpen zullen in onze gesprekken met het ministerie van SZW op tafel blijven komen:

  • Welke quarantaine-verplichtingen zijn er en wat is de rol van de GGD hierbij?
  • Rol van de GGD bij uitbraken
  • Compensatie van houders en ouders
  • Vaccinatiestrategie
  • Aansprakelijkheid en nazorg bij long-covid
  • Sluiten door ziekte van personeel
  • Beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en zelftesten
  • Kennis van de kinderopvang bij het OMT en MIT

Hou onze berichtgeving in de gaten voor de nieuwe protocollen en updates over de maatregelen.

Download het nieuwsbericht van Rijksoverheid

Download de Kamerbrief en de sectorplannen kinderopvang en funderend onderwijs

Download de visual

Deel dit nieuwsbericht