Toezicht en handhaving houden rekening met gevolgen personeelskrapte in de kinderopvang

De kinderopvang heeft te maken met gevolgen van personeelstekorten. In zijn brief aan de Tweede Kamer beschrijft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke stappen hij op korte termijn samen met de kinderopvangsector gaat zetten in de aanpak van werkdruk en personeelstekorten.

Als gevolg van de personeelstekorten kunnen houders mogelijk niet altijd aan alle kwaliteitseisen voldoen. Er kunnen daarbij verzachtende omstandigheden gelden. Deze situaties van verzachtende omstandigheden zullen zich waarschijnlijk nu regelmatiger voordoen.  Met name de eisen rondom het hanteren van stam- en basisgroepen, het opvangen in een stamgroepruimte, de inzet van beroepskrachten in opleiding, het vaste gezichtencriterium, de drie-uursregeling en de kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie lenen zich naar verwachting voor de constatering dat er verzachtende omstandigheden gelden. Toezicht en handhaving kunnen rekening houden met deze omstandigheden. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een bestaande werkwijze voor verzachtende en verzwarende omstandigheden. In het geval van de gevolgen van personeelskrapte zal het uiteraard vaak om verzachtende omstandigheden gaan. De omstandigheden kunnen invloed hebben op het advies van de toezichthouder om wel of niet te handhaven.

Uitgangspunt blijft dat houders verantwoorde keuzes maken. In de kamerbrief is aangegeven dat de houder een plan maakt waarin hij aangeeft hoe in situaties van personeelstekort gehandeld wordt. Dit plan bespreekt de houder met de eigen pedagogisch medewerkers (bijvoorbeeld via de OR) en met ouders (bijvoorbeeld via de oudercommissie). Tijdens de inspectie wordt de toezichthouder van dit plan op de hoogte gesteld. Dit draagt bij aan het aantoonbaar maken van de inspanningen die een houder heeft verricht om aan de wettelijke kwaliteitseisen te blijven voldoen. De brancheverenigingen hebben een format voor zo’n plan ontwikkeld.

De bestaande werkwijze waarbij de toezichthouder en handhaver rekening kunnen houden met verzachtende (en verzwarende) omstandigheden is uitgewerkt in een denklijn.

Bij deze denklijn van VNG en GGD GHOR Nederland is SZW betrokken geweest.  De branchepartijen zijn van de inhoud op de hoogte gesteld.

Download ‘Denklijn verzachtende en verzwarende omstandigheden’

Lees ook ons eerdere bericht dat wij hierover plaatsen “Definitieve handreiking en format voor ‘plan werkdruk en personeelstekort” (14 december)

 

 

 

 

 

Definitieve handreiking en format voor “plan werkdruk en personeelstekort” – BMK (maatschappelijkekinderopvang.nl)

Deel dit nieuwsbericht