Definitieve handreiking en ´format´ voor “plan werkdruk en personeelstekort” nu beschikbaar voor onze leden

Afgelopen week hebben we hard gewerkt aan een bruikbaar format voor onze leden, voor het opstellen van een “plan werkdruk en personeelstekort”. Vanaf 15 december kán toezicht en handhaving meer rekening houden met specifieke omstandigheden als gevolg van personeelskrapte. Uitgangspunt blijft dat houders verantwoorde keuzes maken. Als houder krijg je de mogelijkheid een plan te maken waarin je aangeeft hoe in situaties van personeelskrapte gehandeld wordt. Dit plan moet goed gecommuniceerd worden naar personeel en ouders. De toezichthouder moet van dit plan op de hoogte worden gesteld, waardoor je als houder aangeeft welke inspanningen je verricht.

Plan van aanpak voor BMK-leden

Vanuit BMK hebben we een format en handreiking geschreven, die behulpzaam kan zijn bij het opstellen van dit plan en voor het gesprek met toezichthouders, ouders en personeel. Deze week zijn we nog volop in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken, VNG, GGD GHOR, BOinK en andere veldpartijen geweest, waardoor we nu deze definitieve versie beschikbaar hebben. De wijzigingen t.o.v. de conceptversie zijn in deze definitieve versie geel gearcheerd.

Brief staatssecretaris

BMK vraagt al maanden aandacht voor werkdruk en personeelstekorten. In de brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat kinderopvangorganisaties een plan mogen maken waarin zij aangegeven hoe zij in situaties van personeelstekort handelen. Toezicht en handhaving kúnnen dan rekening houden met deze omstandigheden (let op: er is dus niet per definitie sprake van verzachtende omstandigheden bij deze kwaliteitseisen!);

“Werkwijze toezichthouders

In aanvulling op het aanpassen van de regelgeving voor de inzet van beroepskrachten in opleiding, zal in het toezicht en de handhaving rekening worden gehouden met verzachtende omstandigheden of overmacht vanwege personeelstekort. Met name de eisen rondom het hanteren van stam- en basisgroepen, het opvangen in een stamgroepruimte, de inzet van beroepskrachten in opleiding, het vaste gezichtencriterium, de drie-uursregeling en kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie[1] lenen zich naar verwachting voor de constatering dat er verzachtende omstandigheden gelden zonder grote inbreuk op de kwaliteit van de opvang en de voorschoolse educatie.

Indien een kwaliteitseis niet is nageleefd rapporteert de toezichthouder een overtreding in het inspectierapport.[2]. Als sprake is van verzachtende omstandigheden of overmacht beschrijft de toezichthouder de situatie en adviseert hij de gemeente op welke onderdelen eventueel geen handhaving hoeft plaats te vinden. De gemeente kan vervolgens in het handhavingsbesluit rekening houden met de omstandigheden. Deze informatie komt terug in de samenvatting van het rapport (die wordt gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang). De situaties waarin niet voldaan wordt aan wettelijke kwaliteitseisen blijven dus voor iedereen in beeld en kunnen door de gemeente in de afweging worden betrokken.

Er zal door GGD GHOR Nederland en de VNG een handleiding worden opgesteld die toezichthouders helpt bij het in kaart brengen van de verzachtende omstandigheden of overmacht, en handhavers bij het nemen van een handhavingsbesluit in deze situaties. “

Met dit concept format bieden we zoveel mogelijk houvast voor onze leden, voor een goede onderbouwing in het plan van de volgende onderdelen:

  1. hoe houders op verantwoorde wijze handelen in afwijkende situaties,
  2. hoe zij hier over communiceren met ouders, medewerkers en toezicht.

Tot slot geeft het aan wat de ondergrens is. We stapelen geen overtreding na overtreding op elkaar, maar houden met elkaar (houders, ouders, medewerkers, toezicht, handhaving) in openheid in de gaten wat nog wel kwalitatief goede kinderopvang is en wat niet.

Die verantwoordelijkheid willen wij onze leden niet alleen laten dragen, wij willen daar op continue basis in mee denken. Met vragen kunt u dan ook altijd bij ons terecht via een mail aan onze helpdesk. Op maandag 20 december tussen 15.30 uur en 16.30 uur houden we een speciale online sessie over dit onderwerp. Aanmelden kan via info@bmko.nl

Download hier het format (word-document)
Download hier het plan van aanpak werkdruk en personeelstekort (word document)

[1] Op een groep waar voorschoolse educatie (ve) wordt aangeboden aan meer dan 8 kinderen, moeten volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie twee beroepskrachten aanwezig zijn die ve-scholing hebben gevolgd en voldoen aan de taaleis voor ve. Te denken valt aan een overmacht situatie waarbij slechts één van beide beroepskrachten de vereiste extra scholing heeft gevolgd.
[2] Voor het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling geldt op grond van artikel 8 van de Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang dat de gedraging bij overmacht niet als overtreding wordt genoteerd.
Deel dit nieuwsbericht