De aantoonbaarheidseisen voor de Taaleis 3F in de voorschoolse educatie (VE) zijn gewijzigd. De eis dat je op alle deelvaardigheden – Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren en Lezen- minimaal een voldoende moet hebben behaald, is aangepast. Je voldoet aan de Taaleis VE als je voor alle deelvaardigheden samen een gemiddelde van 5,5 of hoger hebt behaald. Voor elke deelvaardigheid afzonderlijk geldt een bodem van een 5,0.

De wijziging is het resultaat van de inzet van BK en BMK in een traject met OCW, SZW, MBO-Raad en cao-partners. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de aantoonbaarheidseisen van de Taaleis IKK en bij de vereiste cijfers voor het diploma (G)PM, waarin de taaleis IKK als beroepseis is opgenomen.

VE-scholing

Pedagogisch medewerkers in de VE moeten bovendien extra scholing hebben gevolgd over kennis en vaardigheden van VE met betrekking tot VVE programma’s, ontwikkelingsstimulering, ontwikkelingsvolgend werken, betrekken van ouders en de aansluiting tussen voorschool en vroegschool. Er zijn drie manieren om aan die vereiste scholing te voldoen:

1. De vereiste kennis en vaardigheden zijn onderdeel van de initiële opleiding.

Dit is het geval bij de mbo4 opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en bij de opleidingsvarianten Ad Pedagogisch educatief professional.

2. Er is met een voldoende resultaat een keuzedeel Ontwikkelingsgericht werken gevolgd als onderdeel van de beroepsopleiding.

3. Er is na het behalen van de beroepsopleiding een specifieke scholing voor het werken in de VE met gunstig resultaat afgerond.

Het ministerie van OCW zal op korte termijn een geactualiseerde notitie publiceren met een uitwerking van de extra eisen die aan pedagogisch medewerkers in de VE worden gesteld.

Zie ook ons bericht met een link naar de nieuwe notitie: Nieuwe afspraken over aantoonbaarheidseisen

 

Deel dit nieuwsbericht