Communicatie vervolgfase initiatief Kwaliteitscode Kinderopvang

In april 2023 hebben zes kinderopvangorganisaties initiatief genomen om te komen tot een Kwaliteitscode Kinderopvang. De code is aangeboden aan het Ministerie van SZW en vervolgens in vele gesprekken met collega-organisaties, stakeholders en politieke partijen besproken. Ook is een internetconsultatie geopend en zijn er vijf landelijke dialoogbijeenkomsten geweest. Tot slot zijn een Experttafel Bedrijfsvoering en Experttafel Ouders georganiseerd.

De Commissie Kwaliteitscode Kinderopvang, bestaande uit Ed Nijpels, Nicolette van Gestel en Martin van Osch, heeft in november 2023 geadviseerd met alle opbrengsten niet direct een tweede versie van de code te maken, maar eerst het initiatief te verbreden door er met de brancheorganisaties over in gesprek te gaan. Betrokkenheid van de verschillende brancheorganisaties is onder meer belangrijk om recht te doen aan de diversiteit van de sector.

Op maandag 22 januari 2024 heeft dat gesprek plaats gehad. In Utrecht hebben de zes initiatiefnemers het proces en de opbrengsten toegelicht aan afvaardigingen van de BK, BMK, BVOK en het Ministerie van SZW.

Gezamenlijk is geconcludeerd dat het initiatief om te komen tot een Kwaliteitscode Kinderopvang van belang is voor de hele sector en verbreding door met de brancheorganisaties gezamenlijk vervolgstappen te zetten, zinvol en gewenst is.

De sector is gebaat bij verdere professionalisering en transparantie en een code kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De opbrengsten van het tot nu toe doorlopen proces zijn daarbij waardevolle input. Er is veel waardering voor het proces en de inzet van de initiatiefnemers. De drie brancheorganisaties hebben de initiatiefnemers dan ook verzocht de komende periode nog actief betrokken te blijven.

De vervolgstappen zullen gaan over het collectief formuleren van een eenduidig doel van de code en hoe de inhoud zo op te schrijven dat die voor de ontwikkeling van de sector in zijn geheel én de organisaties die er deel van uitmaken van waarde is. Daarbij zal er rekening worden gehouden met de diversiteit die de sector rijk is. De code moet voor alle organisaties een bruikbaar (ontwikkel)instrument zijn. Draagvlak in de sector is daarom ook essentieel en een belangrijk punt van aandacht voor de brancheorganisaties.

Binnenkort zullen de initiatiefnemers en brancheorganisaties een vervolggesprek plannen. In dat gesprek zullen verdere processtappen worden afgesproken, waarbij ook aandacht zal zijn voor het betrekken van organisaties uit de sector en diverse relevante stakeholders. Zowel proces als de uiteindelijk op te leveren code dienen ‘van en voor de sector’ te zijn.

De brancheorganisaties en initiatiefnemers keken gezamenlijk terug op een goede eerste bijeenkomst. Vanuit het Ministerie van SZW werd waardering uitgesproken voor het vervolg dat nu opgepakt gaat worden in een bredere setting.

(1 februari 2024)

 

Deel dit nieuwsbericht