Voorrang bij testen voor pedagogisch medewerkers
Het kabinet heeft besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk te waarborgen. Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. Deze wordt dus alleen ingezet bij medewerkers als dat nodig is om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. De werkgever bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Gastouders maken deze afweging zelf. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op dit moment samen met de GGD’en en de brancheorganisaties de procedure verder uit, zodat de voorrang vanaf zo snel mogelijk operationeel is. De komende dagen volgt hierover nadere communicatie.

Covid-sneltestmogelijkheden voor werkgevers
Naast de GGD-teststraten, werkt de overheid aan het vergroten van de mogelijkheden voor testcapaciteit op locatie bij organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk is en er door afname van een antigeen(snel)test een veiligere werkomgeving te creëren is. Sinds 1 februari is een regeling opengesteld om werkgevers tegemoet te komen in de kosten van deze eigen snelteststraten.

Werkgevers kunnen een (eigen) bedrijfsarts of arbodienst verzoeken om de sneltesten uit te voeren. Bedrijfsartsen of arbodiensten kunnen vervolgens de kosten van het (in opdracht van de werkgever) afnemen en analyseren van de test bij werkenden (€ 61,06 excl. btw per test), in rekening brengen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij moeten daarvoor een overeenkomst afsluiten met VWS, waarbij moet worden voldaan aan een aantal vakbekwaamheids-, kwaliteitseisen en verdere randvoorwaarden. De regeling heeft een looptijd van 6 maanden met een budget van ca. 550 mln euro. Verder is de mogelijkheid opgenomen om de regeling met nogmaals 6 maanden te verlengen.

Meer informatie over de voorwaarden en hulp bij het opzetten van een eigen testfaciliteit is te vinden op www.werkgeverstesten.nl. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie ook de handreiking die het RIVM heeft opgesteld voor testen binnen organisaties. Verder bieden de websites van de betrokken brancheorganisaties NVAB en OVAL meer informatie. Om aan te melden voor de regeling en voor meer informatie over de procedure zie het aanmelddocument van VWS.

Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders
De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de buitenschoolse opvang vragen we ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend.

Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Juridische en financiële consequenties
De juridische en financiële consequenties wanneer een groep kinderen van een kinderopvanglocatie in quarantaine moet, worden in kaart gebracht. Wij informeren jullie zodra er duidelijkheid is.

Bron: Rijksoverheid 

Deel dit nieuwsbericht