Op 22 september hebben we jullie op de hoogte gebracht van de motie van Jesse Klaver die is aangenomen rondom het verhogen van de maximum uurprijs.

Op 29 september heeft het Ministerie van Financiën in een kamerbrief de aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de algemene politieke beschouwingen verstuurd. Hierin is aangegeven dat de motie door het kabinet is ontraden. Er is aangegeven dat de voorgestelde dekking onvoldoende is. Er is aangegeven dat het mogelijk is om de AMvB met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2024.

Inmiddels is naar aanleiding van deze feedback amendement van der Lee C.S. ingediend op 4 oktober. Deze dient ter vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024. Woensdag 11 en donderdag 12 oktober staat de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW gepland.
Naast het doel om het minimumloon te verhogen heeft amendement van der Lee het doel om de kinderopvangtoeslag te verhogen, om daarmee middeninkomens verder te ondersteunen. Dit amendement maakt in 2024 250 miljoen beschikbaar en 508 miljoen euro structureel beschikbaar voor een verhoging van het maximum uurtarief richting het gemiddeld uurtarief voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit betekent dat ten opzichte van de eerste motie (die uitging van 425 miljoen euro structureel) het bedrag verhoogd is. Daarmee zorgt dit amendement ervoor dat de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen beter aansluit bij de daadwerkelijke kosten voor kinderopvang die zij maken.
Om te voorkomen dat de prijzen in de kinderopvang stijgen, stellen de indieners voor om afspraken te maken met de sector naar aanleiding van de toezegging die door de sector is gedaan om een verhoging van het maximum uurtarief slechts te besteden aan hogere salarissen (die inmiddels zijn overeengekomen in een nieuwe cao).

In het bestuurlijk overleg met de sector op 14 december aanstaande wordt met de minister besproken hoe we als sector hier afspraken over kunnen maken. We hebben als BMK jullie eerder gevraagd om de verhoging geen reden te laten zijn om de tarieven extra te verhogen, zodat we zoveel als mogelijk onze diensten kunnen aanbieden binnen het maximale uurtarief.

Vandaag 9 oktober hebben we een sectoroverleg gehad waarin de doorberekening is besproken van de maximum uurprijs n.a.v. het amendement van der Lee. 11 en 12 oktober zal de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024 worden vastgesteld. De eerste kamer moet er dan nog zijn oordeel over geven. De verwachting is dat we eind oktober zeker weten of en hoeveel de maximum uurprijs wordt opgehoogd. Waarschijnlijk zijn de maximum uurprijzen vanaf 2024, let op deze kunnen nog wijzigen:

– Dagopvang €10,25
– BSO €9,12
– Gastouderopvang €7,53

Wij houden de acties naar aanleiding van dit amendement nauwlettend in de gaten en stellen jullie op de hoogte zodra er meer bekend is. Nogmaals de eerste kamer moet zijn oordeel nog geven. Misschien dat daar de bezwaren tegen de dekking zwaar wegen en nog tot aanpassingen leiden. Ga vooral door met de gesprekken met de oudercommissie over de tarieven en laat deze verhoging geen reden zijn om de tarieven extra te verhogen, omdat ouders er anders niets mee opschieten.

De Tweede Kamer stemt op 24 oktober over het amendement. We houden jullie op de hoogte.

Deel dit nieuwsbericht