Vandaag stuurde minister Asscher de evaluatie van wat er is gebeurd met de adviezen van de Commissie Gunning (adviescommissie naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak) naar de Tweede Kamer. Uit de evaluatie blijkt dat er veel successen zijn behaald in de verbetering van de kwaliteit én veiligheid. Maar er zijn in het evaluatierapport ook nog bruikbare aanbevelingen voor verdere verbetering gedaan. Ook de BMK ziet dat er succesvolle slagen op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn gemaakt, maar ziet ook nog veel ruimte voor verbetering.

 Asscher: “belangrijke stappen gezet, maar nog veel te doen”

Minister Asscher constateert in zijn Kamerbrief dat de sector veel belangrijke stappen heeft gezet in het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de veiligheid. Daarbij merkt hij wel op dat er nog veel werk te verzetten is. De BMK is het daarin eens met de minister.

Uit het evaluatierapport – samengesteld door PwC – komen nog een aantal belangrijke aanbevelingen naar voren. Op basis van deze aanbevelingen neemt de minister verschillende maatregelen om de kwaliteit en veiligheid verder te verhogen. De minister wil daarom:

  • een gedragscode ontwikkelen die een ‘aanspreekcultuur’ op de werkvloer ondersteunt;
  • extra aandacht in opleidingen (ook tijdens stage) voor het geven van feedback;
  • het creëren van intervisiemogelijkheden en mogelijk maken van uitwisselen van ervaringen op de werkvloer;
  • toetredingseisen voor toetreders tot de kinderopvangmarkt stellen;
  • eisen (kunnen) stellen aan de administratie van kinderopvangorganisaties;
  • transparantie over kwaliteit verhogen;
  • in gesprek met stakeholders om ouderbetrokkenheid te vergroten;
  • kennisdeling binnen de kinderopvangsector vergroten, daarvoor gaat de minister in gesprek met brancheorganisaties.

De maatregelen die de minister in de brief naar voren brengt, worden onder andere meegenomen in lopende trajecten als Directe Financiering en het Integraal Kwaliteitskader Kinderopvang.

BMK: nog vérder aan de slag met kwaliteit en veiligheid

De BMK is blij dat de minister verdere ambities uitspreekt ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang. Een belangrijk aantal aanbevelingen uit het evaluatierapport en maatregelen die de minister neemt, sluiten aan bij onze visie.

In het stelsel van kinderopvang moet de focus liggen op (pedagogische) kwaliteit en niet op financiële prikkels, zo vindt de BMK. Daarom moet er zowel organisatorisch als op de werkvloer voldoende aandacht zijn voor proceskwaliteit.

Als gesprekspartner in de evaluatie heeft de BMK gepleit voor meer aandacht voor het geven van feedback op de werkvloer, ouders ook te leren feedback over kwaliteit te geven, toetredingseisen voor nieuwkomers en transparant te zijn over kwaliteit. De BMK is blij dat deze punten door de minister in verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.

De minister heeft brancheorganisaties expliciet uitgenodigd om mee te denken over de uitwerking van de maatregelen en ziet voor hen ook een belangrijke rol. De BMK gaat dan ook graag het gesprek aan met het ministerie van SZW.

De Kamerbrief en de evaluatie lees je hier.

Deel dit nieuwsbericht