Al enige tijd is er een Nederlandse versie van het pedagogisch curriculum met thema’s voor de kwaliteit van de peuter- en kinderopvang. Er is aandacht voor welbevinden & betrokkenheid, gehechtheid, taalontwikkeling en een gezonde leefstijl. Bij ieder thema staat wat jonge kinderen nodig hebben, wat de voorzieningen moeten bieden en wat dat betekent voor het kind, nu en in de toekomst.

Diverse onderzoekers en wetenschappers op het gebied van opvoeden hebben samen aan het curriculum geschreven. Doel is het beantwoorden van de vraag hoe de basisdoelen op de beste manier in praktijk gebracht worden om het pedagogisch beleid en handelen te onderbouwen.

Op de ALV van BMK

Betsy van der Grift,  directeur BKK,  heeft op de ALV van de BMK in juni een presentatie gegeven over het curriculum waarin zij vertelde dat de BKK in opdracht van het ministerie van SZW het voortouw genomen om de totstandkoming van een Nederlands pedagogisch curriculum te ondersteunen. De uitgave is bedoeld voor kinderen van nul tot zes jaar en sluit aan op de vijf bestaande pedagogische kaders voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het boek werkt als een kwaliteitskader voor aanbieders van kinderopvang.

Het is geen verplicht curriculum, waar kinderopvangorganisaties stevige ontwikkelprogramma’s voor moeten bedenken. Het curriculum biedt wel een vrijwillig academisch kader dat richting geeft aan de invulling van pedagogische beleidsplannen en het biedt een overzicht van de diverse ontwikkelgebieden die aandacht vragen van kinderen en professionals.

BKK informeert

In het kader van de implementatie zijn diverse doelgroepen van belang, zoals professionals van jonge-kindvoorzieningen, kinderopvangorganisaties, onderwijs, toezichthouders en GGD-GHOR. BBK informeert hen over de inhoud en het gebruik in de praktijk. Maatwerk is daarbij mogelijk.

Meer weten?

Deel dit nieuwsbericht