Peuterplein en Kleuterplein
Een paar maanden terug bereikte ons het nieuws dat de licentie van Peuterplein en Kleuterplein is komen te vervallen. Peuterplein en Kleuterplein staan niet langer in de databank ‘Effectieve jeugdinterventies’, omdat de ontwikkelaar Malmberg ervoor gekozen heeft de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling. De programma’s kunnen wel nog gewoon worden aangeschaft.

 Kaleidoscoop bouwt af
Het ve-programma Kaleidoscoop bouwt af. Deze licentie komt te vervallen in 2025. Dit betekent dat pedagogisch professionals hier niet langer in getraind kunnen worden. Op den duur moet een ander programma gekozen worden. Het moment is afhankelijk van het moment waarop pedagogisch professionals voor hercertificering op zouden gaan, want een certificaat is 3 jaar geldig.  Organisaties die met Kaleidoscoop werken, zijn geïnformeerd. Er worden geen nieuwe trainingen meer gestart. Lopende trajecten worden afgemaakt. Kaleidoscoop wordt afgebouwd | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) meer informatie hierover.

 Wat is verplicht?
Hercertificering en het gebruik van een ve-programma dat opgenomen is in de Databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ zijn géén landelijke eisen. Het kan echter wel zo zijn dat gemeenten in de subsidievoorwaarden hebben opgenomen dat een programma moet zijn opgenomen in de Databank. Gebruik je programma’s die niet langer zijn opgenomen, zou je dus mogelijk niet in aanmerking komen voor subsidie.  

 Het advies
Gemeenten en kinderopvangorganisaties waar dit speelt worden geadviseerd hierover met elkaar in gesprek gaan. Kijk breder dan alleen de Databank. Wordt er goede ve-kwaliteit geboden door de organisatie(s)? Wat houdt goede ve-kwaliteit allemaal in? Voldoet het aan de landelijke criteria voor ve in het kwaliteitskader? Dat biedt meer grip op kwaliteit dan alleen de opname in de Databank. Indien een ontwikkelaar namelijk besluit het ve-programma niet langer in te dienen voor een herbeoordeling, is deze dus ook verdwenen uit de Databank en kan een kinderopvangorganisatie opnieuw haar pedagogisch professionals gaan scholen in een ander ve-programma.

Deel dit nieuwsbericht