De kinderopvangsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer gelijke en inclusieve samenleving. Een belangrijke, maar soms complexe opgave. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving hebben (soms ongewenst) effect en roepen vragen op over hoe de kinderopvang moet handelen. Sardes organiseert op donderdag 11 oktober van 15.00 tot 17.30 uur in Utrecht de bijeenkomst “Gelijke kansen in de (geharmoniseerde) kinderopvang” over dit thema, waarin wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar worden gebracht.

Programma

Beleid: “Gevolgen van de harmonisatie voor (doelgroep)peuters”, dr. IJsbrand Jepma

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Gevolg hiervan is dat alle peuterspeelzalen omgevormd zijn naar kinderopvang. Door de harmonisatie zijn er diverse lokale peuterstelsels ontstaan die verschillen in algemene toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid voor ouders en financiële haalbaarheid voor gemeenten.

De keuzen die gemeenten – al dan niet in samenwerking met de (gesubsidieerde) voorschoolse partners – hebben gemaakt onder invloed van de harmonisatiewet, kunnen (onbedoelde) effecten hebben op de integratie van reguliere peuters en doelgroeppeuters. Segregatie in de voorschoolse sector kan doorwerken op de kansengelijkheid van kinderen op latere leeftijd. Het is van groot maatschappelijk belang om de effecten van de harmonisatie op het lokale peuterstelsel en de positie van doelgroeppeuters in de geharmoniseerde kinderopvang eens nader te verkennen. Zijn er lokale peuterstelsels die meer of minder gunstig zijn voor doelgroeppeuters?

Wetenschap: “Gelijke kansen en interculturele pedagogiek in de kinderopvang”, prof. Paul Leseman

De kinderopvangsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer gelijke en inclusieve samenleving. Niet alleen door de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten, maar ook door kinderen van diverse achtergronden op te vangen in gemengde groepen, groepsgevoel te stimuleren en door een interculturele pedagogiek tot stand te brengen die voortbouwt op de verschillende sociale en culturele achtergronden van kinderen als hulpbronnen.

Hoe goed doen we dit al in Nederland? Wat zijn de aanknopingspunten voor verbetering?

In deze positief-kritische bijdrage zal op basis van verschillende onderzoeksgegevens een stand van zaken worden geschetst. Er zullen positieve voorbeelden worden beschreven, maar er zal ook ingegaan worden op de subtiele en minder subtiele mechanismen van uitsluiting en segregatie die nog altijd voorkomen in de kinderopvangsector.

Praktijk: José Duursma van kinderopvang Gans Anderz vertelt in een vraaggesprek over haar werk in een kansarme wijk in de gemeente Coevorden (provincie Drenthe).

José Duursma van kinderopvang Gans Anderz vertelt in een vraaggesprek over haar werk in een kansarme wijk in de gemeente Coevorden (provincie Drenthe). Wat doet Gans Anderz om ouders en kinderen uit de doelgroep gelijke kansen te bieden? Wat zijn haar drijfveren? En hoe kijkt ze aan tegen de verruiming van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie voor (doelgroep)peuters? Is dat dé manier om (doelgroep)peuters een flitsende start in het basisonderwijs te geven?

Aanmelden & kosten

Om de middag mogelijk te maken, vraagt Sardes een tegemoetkoming in de kosten van 60 euro. Tijdens de bijeenkomst ontvang je dan wel het boek Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Meer informatie lees je op de website van Sardes. Daar kun je ook direct aanmelden.

Deel dit nieuwsbericht