Met trots publiceert de BMK expertgroep Samenwerking Kinderopvang en Zorg het visiestuk  ‘Een visie op de rol van de maatschappelijke kinderopvang in de toenemende zorgvraagstukken van en rond kinderen van 0 t/m 12 jaar’.

De BMK expertgroep Samenwerking Kinderopvang en Zorg is een groep professionals van de verschillende lidorganisaties van de BMK die zich met bovengenoemd onderwerp in de eigen organisatie bezighouden én het belang om vanuit de BMK hierover een visie te ontwikkelen, onderschrijven. De BMK expertgroep Samenwerking Kinderopvang en Zorg heeft zichzelf als opdracht gegeven om:

  • Een visie opstellen over hoe we de rol van de maatschappelijke kinderopvang zien in relatie tot de toenemende zorgvraagstukken van en rond kinderen.
  • Kennis, oplossingsrichtingen en vondsten delen uit de praktijk mbt tot dilemma’s.
  • Agenderen van condities om de rol te kunnen uitvoeren.

In de kinderopvang zien we een toename aan zorgvragen van het kind of van het systeem waarin het kind opgroeit. Dit geldt voor alle opvangvormen; dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang. ‘Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen’ (Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, Salamanca). Dat geldt voor alle kinderen en betekent dat voorzieningen voor opvang en educatie goed moeten kunnen omgaan met de diversiteit van de kinderen.

De aanwezigheid van zorgvragen van een kind of van het systeem waarin het kind opgroeit is niet nieuw. Kinderopvang heeft hierin altijd gezocht naar passende ondersteuning en deze veelal ook kunnen aanbieden. Ondersteuning op het gebied van o.a. cognitief (taal/spraak ontwikkeling), sociaal/emotioneel, ontwikkelingsachterstanden, ontwikkelingsvoorsprong, complex gedrag, motorische ontwikkeling. Echter het aantal kinderen met zorgvragen en de complexiteit van de zorgvragen neemt toe, waardoor enerzijds de pedagogisch professionals niet meer in staat zijn al deze zorgvragen te ondersteunen, anderzijds de gewenste en benodigde aandacht te richten op de groep kinderen.

Als maatschappelijke kinderopvang is en wordt het onze opdracht een antwoord(en) te vinden, zodat we het toenemend aantal kinderen met zorgvragen in de kinderopvang kunnen houden, met een passende ondersteuning en context of totdat er een passende plek gevonden is (als deze er is). Dat doen we natuurlijk niet alleen. Immers onze rol is ook om dit in samenhang te doen met ouders en de maatschappelijke partners.

We willen dat de samenwerking kinderopvang en zorg vaker gaat gebeuren; de olievlek. De expertgroep vond het wenselijk dat de voorbeelden niet ‘hoog over’ verzameld werden, maar op details/praktisch, de route van aanpak, de succesfactoren, de verschillende vormen van samenwerking (‘keystones’).

Het is bemoedigend te constateren dat er bij de ministeries, de gemeenten, maatschappelijke partners en verschillende overlegtafels aandacht is voor de knelpunten én mogelijke oplossingsrichtingen in de samenwerking kinderopvang/zorg.

BMK expertgroep Samenwerking Kinderopvang en Zorg: Wij zijn jong /Edux, Kober, Bink, De Eerste Stap, KO Morgen, 2Samen, SPL, JongLeren, Spring KO, Iris Opvang

Deel dit nieuwsbericht