Op 25 januari plaatsten we onderstaand bericht over de verwarrende situatie die is ontstaan rond het clusteren op de bso. Op 6 februari voegen we hier onderstaande ‘update’ aan toe.

Update 6 februari:

Update m.b.t. advies BMK en BK: géén extra contracten

Gezien de huidige situatie zoals hieronder beschreven, is het gezamenlijke advies vanuit BMK en BK  aan onze leden om de contracten niet aan te passen als je bso’s clustert. (De uitkomst van de praktijkanalyse van de definitie van het Kindercentrum zal bepalen of een extra contract(en) noodzakelijk is.)

Wel kan het verstandig zijn om rekening te houden met de manier van werken van de GGD in jouw regio. De GGD GHOR heeft immers gezegd dat inspecteurs die al volgens de nieuwe manier werken, deze manier het beste kunnen handhaven. Dat zou kunnen beteken dat er wel degelijk een probleem ontstaat als je de contracten niet aanpast. Daarnaast hebben we van BOinK het verontrustende signaal gekregen dat zij zich zorgen maken over de kinderopvangtoeslag van ouders als er geen aangepaste contracten zijn. Over dit punt zijn we in overleg met de verschillende betrokken partijen. Zodra er op dit vlak, of een ander vlak met betrekking tot clusteren nieuws is, informeren we jullie onmiddellijk.

Bericht 25 januari:

Definitie Kindercentrum

Binnen de verschillende GGD regio’s is verwarring ontstaan over het omgaan met regelgeving m.b.t. een Kindercentrum. Wat is de definitie van een Kindercentrum en hoe wordt het toezicht hierop uitgevoerd? Ook het beoordelen van het samenvoegen van groepen op bso’s in de vakantieperiode wordt hierdoor beïnvloed.

Het handhaven per 1 februari 2019 op het clusteren in de bso is gebaseerd op de definitie van een Kindercentrum op een specifiek adres, waardoor een overeenkomst alleen geldt voor een bepaalde locatie. Wordt een andere locatie ingezet, dan zou er een tweede contract moeten worden opgesteld.

Paarse krokodil

BMK en BK hebben al eerder betoogd dat het clusteren in de bso in vakanties en op marge-dagen zonder aanpassing van het contract mogelijk moet blijven. Het is een ‘paarse krokodil’ om voor ouders een nieuw contract op te stellen per locatie waarop hun kind mogelijk terechtkomt bij samenvoegen. Dit geeft niet alleen veel onnodig administratief ‘gedoe’ voor houder en ouders (zij moeten immers ieder uniek LRK nummer apart opgeven bij de Belastingdienst), het gaat vooral ook ten koste van de kwaliteit van de opvang.

Praktijkanalyse naar definitie Kindercentrum

Er gaat nu door GGD GHOR NL, VNG en het Ministerie van SZW een praktijkanalyse uitgevoerd worden van hoe de uitleg van de definitie Kindercentrum zich verhoudt tot de uitvoering door de kinderopvang en het toezicht. In de tussentijd geldt een overgangstermijn voor het hanteren van de herziene uitleg en dus in het beoordelen en samenvoegen van bso’s. Aan de overgangstermijn zit geen einddatum, die hangt af van het uiteindelijke resultaat van de praktijkanalyse.

Op basis van de analyse zal een besluit worden genomen inzake de definitie van het Kindercentrum. GGD GHOR adviseert daarom nu aan de GGD regio’s om tot nader orde niet anders te oordelen dan tot nu toe op basis van de huidige regelgeving werd gedaan en om niet de hernieuwde uitleg te gebruiken totdat de definitie van Kindercentrum is vastgesteld. GGD GHOR heeft over de huidige situatie gecommuniceerd naar haar achterban. Echter, GGD regio’s die hun beoordeling en werkwijze wél al hadden aangepast, die hoeven dat niet terug te draaien. Hiermee blijft de ongelijke situatie dus bestaan, wat we onwenselijk vinden.

Wat betekent dit voor het clusteren?

Kortom, er is nu de situatie ontstaan waarbij sommige GGD regio’s het clusteren in de bso nog zullen toestaan of gedogen en dat andere GGD-en hun werkwijze en beoordeling al hebben aangepast en het als overtreding zullen aanmerken. Dit terwijl landelijk vanuit GGD GHOR geadviseerd is om een overgangstermijn te hanteren in het beoordelen van samenvoegen van bso’s totdat de uitkomst van de praktijkanalyse duidelijk is.

GGD GHOR heeft aangegeven dat het een gering aantal GGD-en betreft die het samenvoegen niet meer gedogen. Wanneer je als houder besluit om te blijven samenvoegen zoals je altijd al deed, dan loop je dus het risico om een overtreding te krijgen. Anderzijds, wanneer je nu extra contracten gaat maken, terwijl jouw GGD-regio het landelijk advies volgt en blijft gedogen, dan doe je al dit extra werk voor niets.

Advies BMK en BK: géén extra contracten (zie ‘update dd 6 februari’ bovenaan dit bericht)

Gezien de huidige situatie zoals hierboven beschreven, is het gezamenlijke advies vanuit BMK en BK  aan onze leden dan ook om de contracten niet aan te passen als je bso’s clustert. De uitkomst van de praktijkanalyse van de definitie van het Kindercentrum zal bepalen of een extra contract(en) noodzakelijk is.

Deregulering vs marktwerking

Deze ‘paarse krokodil’ die rondom het samenvoegen van groepen dreigt te ontstaan, is – helaas – een sprekend praktijkvoorbeeld van hoe de marktwerking in de sector kinderopvang ertoe leidt dat de huidige wet- en regelgeving en het toezicht daarop volledig zijn doel voorbij schiet. Er wordt geen recht meer gedaan aan de deskundigheid en kwaliteit van professionals in de kinderopvang.

Wanneer we aan de voorkant de financiële prikkels voor optimale winstmaximalisatie uit de sector laten verdwijnen, dan kunnen rendementen behouden blijven voor het bevorderen van kwaliteit en innovatie van de organisatie. Winsten vloeien niet langer weg naar aandeelhouders en eigenaren en het is niet langer nodig om de kwaliteit aan de achterkant dicht te timmeren met teveel onnodige regels. Dit is precies waar wij vanuit de BMK voor staan.

Deel dit nieuwsbericht