Oproep deelname onderzoeken peuteropvang

Begin maart brachten we twee onderzoeken naar de peuteropvang onder jullie aandacht met een uitnodiging om een enquête in te vullen. Ondanks dat we ons realiseren dat we regelmatig een beroep doen op jullie tijd, willen we toch vragen of je medewerking wil verlenen aan deze enquêtes. Zo levert de vergelijking tussen het bereik in de voorschoolse voorzieningen in 2017 en in 2019 bruikbare informatie op voor de ministeries van SZW en OCW die bepalend is voor verdere beleidsvorming.

We hopen op jullie medewerking!

Monitor bereik voorschoolse voorzieningen (Bureau Buitenhek)

Vanaf 8 april a.s. benadert Bureau Buitenhek alle kinderopvangaanbieders die gemeentelijke subsidie ontvangen voor peuteropvang en/of voorschoolse educatie. In opdracht van het ministerie van SZW en de VNG doet Bureau Buitenhek opnieuw onderzoek naar het bereik van de voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten van Nederland.

Dat onderzoek is eerder gedaan in 2017 om te kijken hoeveel peuters nog geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening en waarom. De nieuwe meting geeft inzicht in het actuele gebruik van alle voorschoolse voorzieningen en de inspanningen die gemeenten leveren om peuters te bereiken die nog geen gebruik maken van een voorschools aanbod.

Het onderzoek zal in oktober 2019 worden afgerond. Dan ontvangen alle deelnemers ook een rapportage over het actuele gebruik van het voorschoolse aanbod per gemeente. Aanspreekpunt voor het onderzoek is Marjorie Overvoorde.

Monitor harmonisatie peuterspeelzaalwerk (Sardes)

Halverwege maart zijn de vragen voor het onderzoek van Sardes uitgestuurd. Onderwerp van het onderzoek is de huidige stand van zaken van de harmonisatie. Belangrijk in dit onderzoek, dat in opdracht van SZW wordt uitgevoerd, is de vraag hoe gemeenten het beleid hebben aangepast en wat daarvan de effecten zijn. Bijvoorbeeld hoe gemeenten samen met aanbieders aan de harmonisatie vorm en inhoud hebben gegeven en wat de gevolgen daarvan zijn voor alle betrokken partijen: gemeenten, houders en ouders. Die gevolgen worden inzichtelijk gemaakt voor de verschillende groepen peuters en verschillende typen opvang. Ook wordt er onderscheid gemaakt in enerzijds gevolgen die direct terug te voeren zijn op de harmonisatiewetswijziging en anderzijds gevolgen die primair samenhangen met beleidskeuzes van gemeenten1.

De uitkomsten van dit onderzoek worden eind mei 2019 verwacht. Aanspreekpunt voor het onderzoek is Joke Kruiter.

Deel dit nieuwsbericht