Aanvullingen en verduidelijking op de FAQ’s van overheid.

Kinderopvang en scholen zijn gesloten met ingang van woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt het dringende verzoek van de overheid aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten gedurende de periode van de maatregelen.

Wat houdt dit in?

Kinderopvang gesloten:

De kinderopvang is gesloten, behalve voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities. Bij ministeriële regeling is de sluiting geregeld.

Gastouderopvang open:

Gastouderopvang is niet formeel gesloten, maar de Rijksoverheid doet een dringend beroep op ouders om alleen van de gastouderopvang gebruik te maken als één of beide ouders een cruciaal beroep heeft of als sprake is van een kind in een kwetsbare positie. Geeft een ouder geen gehoor aan deze oproep, dan kan de gastouder het kind van deze ouder niet weigeren. Ook nieuwe contracten kunnen door de gastouder worden aangegaan (met het dringende advies dit alleen te doen voor ouders met een cruciaal beroep).

Gastouderopvang en noodopvang:

Gastouderopvang voorziet vaak in opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen, met onregelmatige diensten. De opvang vindt dan plaats buiten de gangbare openingstijden van de kinderopvang. De overheid streeft ernaar om de noodopvang zo praktisch en zo simpel mogelijk te houden voor alle betrokken partijen.  Daarom is ervoor gekozen om kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang formeel te sluiten. Gastouders blijven open. Het uitgangspunt van de Rijksoverheid is dat in alle vormen van kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang én gastouderopvang) alleen kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities worden opgevangen.

Noodopvang gedurende de reguliere contracturen:

Vanaf 16 december 2020 is de noodopvang van gastouders in principe geopend voor ouders die een contract hebben met de gastouder voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Ook kan opvang worden geboden aan kinderen in een kwetsbare positie (met een nieuw contract).

Extra uren noodopvang:

Een gastouder kan een ouder met een contract, die in een cruciaal beroep werkt en meer uren opvang nodig heeft, extra opvang uren aanbieden. Als de gastouder deze ruimte heeft omdat een andere ouder hun kind niet naar de opvang brengt, zou het advies zijn om deze extra opvang om-niet te doen. Hiernaast blijft het mogelijk dat een ouder zijn opvanguren contractueel aanpast.

Compensatie ouders:

Alle ouders worden verzocht om net als tijdens de 1e lockdown dit voorjaar, de facturen door te betalen. Het kabinet heeft besloten alle ouders tegemoet te komen in de kosten tot het maximale uurtarief, gedurende de periode dat de maatregelen gelden. Dit geldt ook voor de gastouderopvang.  Het uitgangspunt hierbij is dat bij de gastouders alleen noodopvang wordt geboden. Voor ouders die niet in een cruciaal beroep werken is het dringende advies om hun kinderen thuis te houden.

Het advies van de gezamenlijke brancheorganisaties aan de gastouderbureaus en gastouders is, het deel van het tarief dat boven het maximale uurtarief ligt, aan de ouders te compenseren, conform de afspraken en verdeling in de eerste lockdown. Onderscheid kan wel worden gemaakt tussen ouders die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de opvang en ouders die het dringende advies om hun kinderen thuis te houden hebben opgevolgd.

Deel dit nieuwsbericht