Vanaf 30 juni kunnen scholen inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt.
Meer informatie

Betrokkenheid BMK
De BMK is vanaf het begin heel betrokken geweest bij het Nationaal Programma Onderwijs dat in februari dit jaar werd aangekondigd. Het doel van dit programma is kinderen helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, mede als gevolg van onderwijsuitval door de coronacrisis. Kinderen die achterstanden hebben opgelopen krijgen extra mogelijkheden om dit in te lopen omdat de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra wordt geïnvesteerd in het onderwijs.

De 8,5 miljard euro is bedoeld voor het primair en middelbaar onderwijs en via de scholen en gemeenten kan de kinderopvang bijdragen aan ditzelfde doel. BMK heeft daar op álle mogelijke manieren bij alle betrokken partijen en Ministeries bepleit dat ze een bijdrage kan leveren aan (extra) ondersteuning van het jonge kind, aan kinderen vanaf nul jaar en vanaf de basisschoolleeftijd. En met succes.

Wezenlijke bijdrage
Maatschappelijke kinderopvang kan een wezenlijke bijdrage aan dit programma leveren vanwege de specifieke kennis en kunde die wij op dit vlak bezitten. Met het geld dat door het programma beschikbaar komt kan een samenhangend aanbod ingericht worden om de kansengelijkheid te bevorderen en de eventuele extra achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan, weg te werken. Scholen ontvangen gelden rechtstreeks, maar er gaan ook budgetten naar gemeenten om interventies in een breder perspectief in te richten, bij voorkeur in samenwerking met de kinderopvang.

Scholen en kinderopvang; gezamenlijke plannen
Scholen en kinderopvang zoeken elkaar op om gezamenlijk plannen te maken. Dat gaat in de ene situatie makkelijker dan in de andere situatie, maar overal is de intentie om tot een samenhangend plan te komen. Het grootste deel van het beschikbare geld zal naar de scholen gaan. Vanuit de kinderopvang kunnen we een aanbod realiseren dat deels uit bestaande middelen gefinancierd wordt en deels aanvullende middelen nodig heeft.

Mogelijkheden:

  • Helaas hebben veel kinderen vertraging in de ontwikkeling opgelopen. Het NPO is bedoeld om deze vertraging zoveel mogelijk in te lopen en kinderen extra ontwikkelingskansen te bieden;
  • Het NPO biedt de kans de relatie met het onderwijs te versterken;
  • Het NPO benoemt nadrukkelijk dat ook BSO medewerkers ingezet mogen worden, dit kan de maatschappelijke kinderopvang helpen pedagogisch medewerkers samen met het onderwijs betere en bredere contracten te bieden, bijvoorbeeld van 11.30 tot 19.00 uur;
  • Als het nieuwe Regeerakkoord keuzes durft te maken voor bredere toegang voor de kinderopvang, zouden we dit als overgangsperiode kunnen zien.

Mooie voorbeelden
We riepen lid-organisaties op mooie voorbeelden voor het NPO met ons te delen. Hieronder delen we twee voorbeelden van leden.

Spring Kinderopvang maakte een ‘gezamenlijke aanpak KOV in het NPO’ waarin geconcretiseerd wordt hoe de bijdrage van kinderopvang vorm krijgt binnen het NPO: ‘Voorbeeld gezamenlijke aanpak KOV met NPO’.
Junis: ‘Junis en DBB Nationaal Programma Onderwijs‘ en ‘Keuzeaanbod expertise kinderopvang Junis en de drie ballonnen‘.

Daarnaast is door het Ministerie OC&W in afstemming met de BMK inmiddels een handreiking gemaakt over de inzet van bso-medewerkers op school ten behoeve van het NPO. Daarnaast wordt binnenkort een ‘Handreiking Voorschoolse Voorzieningen’ gepubliceerd. Zodra deze beschikbaar is delen we de handreiking.

Inzet Bso-medewerkers in NPO dankzij BMK
Dankzij de inspanning van de BMK heeft de inzet van Bso-medewerkers in het NPO  inmiddels vaste vorm gekregen. ‘Uw basisschool mag met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) inzetten in de klas’, meldt de site van het NPO.
Hier vind je ook antwoord op praktische vragen als ‘Hoe regel ik de inzet van een bso-medewerker?’

OMT voor het onderwijs met Paul Leseman
Onlangs werd een ‘OMT voor het onderwijs’  opgericht met als doel het beperken en waar mogelijk ongedaan maken van de coronaschade in het onderwijs. Hoogleraar pedagogiek Paul Leseman maakt deel uit van het OMT. Volgens hem kunnen bso en primair onderwijs hierbij heel goed samenwerken.
Lees het artikel in KinderopvangTotaal waarin Paul Leseman zijn visie op het NPO geeft.

Gemeenten ontvangen ook budget vanuit het NPO
Naast de scholen ontvangen ook de gemeenten budget vanuit het NPO voor VVE. Voor- en vroegschoolse interventies zijn erop gericht dat jonge kinderen voorschoolse of peuterschoolervaring opdoen, ter voorbereiding op een succesvolle schooltijd.
Meer informatie

Subsidie voor extra ondersteuning aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand
Om het oplopen van achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen, heeft het kabinet € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld. Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Vorig jaar konden ook al zulke programma’s worden georganiseerd. Het kabinet heeft nu extra geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode na de kerstvakantie 2020 tot en met de kerstvakantie 2021.
Meer informatie

Deel dit nieuwsbericht