Start programma verbeteren aansluiting onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd.

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Vanuit deze overtuiging start de beleidscoalitie ‘Samenwerking onderwijs, zorg en jeugd’, waar de BMK deel van uitmaakt, een unieke coalitie van 20 landelijke partijen* een gezamenlijk programma. Een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio.

Twee kernadviezen staan centraal in de aanpak: het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (van onderwijs en zorg in teams) op en rondom scholen en het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. In de regio moet het gebeuren, dat is het vertrekpunt van deze aanpak! Inspirerende regionale samenwerking én landelijke activiteiten vormen samen een al doende lerende aanpak, waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ in de praktijk worden gebracht.

Over een aantal weken (eind juni) laten we weten hoe inspiratieregio’s kunnen meedoen. Door ervaringen vanuit deze regio’s te delen en samen al doende te leren en te verbeteren, werken we samen aan een cultuuromslag en verbeteren we de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland.

Lerende netwerken vanuit het perspectief van het kind en ouders

Met dit programma luidt de coalitie de uitvoering in van (een deel van) de adviezen uit het onlangs verschenen rapport van René Peeters Mét andere ogen’. Hierin staan zeven adviezen voor de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd voor het bestendigen en versnellen van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg. Deze samenwerking krijgt op veel plaatsen langzamerhand vorm, een positieve ontwikkeling die wij willen versnellen en verduurzamen. In de praktijk stuiten ouders, kinderen en professionals maar ook bestuurders op allerlei barrières om voor kinderen dat te doen wat nodig is. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Om tot een duurzame en werkende oplossing te komen, zijn lerende aanpakken nodig, die passen bij de lokale en regionale situatie.

Implementatiestrategie: landelijk aanjagen en de regio’s in met twee speerpunten

Een van de speerpunten van de coalitie is interprofessionele samenwerking op en rondom scholen. Met bredere teams van onderwijs en zorgprofessionals die samen tijdig de goede inschatting maken van wat een kind nodig heeft en die waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden met de juiste expertise, dichtbij het kind. Dit ontlast de leerkracht en werkt preventief want kan langdurig uitval van kinderen voorkomen. Ons andere speerpunt is het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Dit betekent: met de betrokken partijen komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, vertaald naar heldere afspraken en concrete resultaten om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Wij gaan als coalitie landelijke activiteiten uitvoeren om regio’s hierbij te helpen (zoals het opzetten van ontwikkelgroepen interprofessionele teams, versterking van het OOGO** en monitoring). Daarnaast starten we dit jaar met de werving en ondersteuning van 10 inspiratieregio’s die aan de slag zijn of willen met de adviezen. Zij worden gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners en leren van elkaar. We monitoren resultaten en impact. We ondersteunen door het verdiepen en het helpen oplossen van vraagstukken en door het landelijk verspreiden van ervaringen en inspiratie vanuit de regio’s. Zo breiden we geleidelijk uit van 10 naar uiteindelijk alle regio’s.

Regio’s en gemeenten die zich met hun partners de komende jaren (willen) inzetten voor het versnellen en bestendigen van de aansluiting onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Een officiële uitnodiging aan de regio’s volgt eind juni.

Wil jij meedoen?

Kinderopvangorganisaties die graag willen meedoen in hun gemeente als inspiratieregio, adviseren we vooral actief hun gemeente hiervoor te benaderen en te verwijzen naar deze coalitie met dit plan. Laat het ons weten mocht je willen meedoen én natuurlijk helpen we je graag wanneer je hulp/advies nodig hebben. Neem dan contact op met Marjolein Lantinga.

Programmaleiding in handen van René Peeters en Marijke Andeweg

René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de programmaleiding. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met verwante programma’s en initiatieven zoals het ondersteuningsteam zorg voor jeugd en het steunpunt passend onderwijs. De activiteiten van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contactpersonen:

Eerdere berichten: 21 mei 2018,  bericht 12 december 2018

*De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.
**OOGO staat voor ‘op overeenstemming gericht overleg’. De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO verplicht als overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio.
Deel dit nieuwsbericht