De PO-Raad schreef vandaag een brief aan de Tweede Kamer, t.a.v. Mariette Hamer (formateur). In de brief noemt de PO-Raad de prioriteiten voor de formatie. In de brief brengt de PO-Raad prominent naar voren dat een kansrijke start voor álle kinderen hoog op de agenda van het nieuwe kabinet moet staan. Ook wil de PO-Raad dat het kabinet het huidige kinderopvangtoeslagsysteem afschaft. En dat het kabinet de mogelijkheid om kindcentra te vormen wettelijk verankert.

“In de huidige pandemie is het extra duidelijk geworden: kinderopvang en onderwijs zijn cruciale sectoren. Ze boden een veilige haven voor kwetsbare kinderen en zorgden dat ouders in vitale beroepen aan het werk konden. Alle kinderen van nul tot twaalf jaar verdienen maximale ontwikkelkansen, of hun ouders nu werken of niet. Inclusieve voorzieningen, waarin kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen voor ieder kind, gaan segregatie tegen en dragen bij aan burgerschapsvorming. We weten al langer dat het voor kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, het onmogelijk is deze nog in te halen.

We willen dat het volgende kabinet:
• Kinderopvang voor alle kinderen van nul tot twaalf voor minimaal 2 dagen per week bereikbaar en betaalbaar maakt. Ons kinderopvangstelsel is versnipperd en wordt door ouders als complex ervaren. Met als zichtbaar gevolg de ondervertegenwoordiging van kinderen van laagopgeleide ouders.

• Overgaat op een systeem van rechtstreekse financiering van de kinderopvang.

• Belemmeringen wegneemt die samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, sociaal werk, jeugdhulp- en sportvoorzieningen en gemeenten in de weg staan. Voorbeelden zijn aparte vormen van toezicht en maar liefst vijf verschillende financieringsbronnen voor de kinderopvang.

• De mogelijkheid om kindcentra te vormen wettelijk verankert en dat de gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen wordt geborgd.
Dit is het moment om keuzes te maken voor de toekomst. Onze sector is enorm gemotiveerd om in samenwerking met anderen onze maatschappelijke opdracht goed in te vullen. Een nieuw kabinet kan het verschil maken om samen de weg omhoog te gaan bewandelen om te zorgen voor het beste onderwijs voor ieder kind.

BMK heel blij met dit klip en klare advies van de PO-Raad

De BMK is uitgesproken blij met deze duidelijke stellingname van het primair onderwijs. Hier wordt een dringende advies aan het kabinet gegeven om vooral werk te maken van een toekomstbestendig stelsel. Laten we geen tijd verspillen en álle kinderen van 0 tot 13 meer ‘ontwikkeltijd’ in de kinderopvang geven. En laten we ouders meer ondersteuning in de opvoeding geven. En meer ruimte voor arbeidsparticipatie voor ouders die meer willen werken. Misschien nog wel het allerbelangrijkste; het advies van de PO-Raad leidt tot meer kansengelijkheid voor kinderen om hun talenten te ontplooien. Ook als hun ouders niet (allebei) werken. Alle kinderen hebben immers recht op optimale kansenontwikkeling. Niet alleen kinderen van werkende ouders.

Cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen is een een nauwe en coherente samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hoe meer belemmeringen in onze samenwerking met het primair onderwijs, sociaal werk en jeugdhulp, door het kabinet worden weggenomen, hoe meer we de vruchten kunnen plukken van deze  brede samenwerking. Denk aan de personeelstekorten in het onderwijs en de effecten van de coronacrisis die het onderwijs onder druk zetten. Door alle kinderen toegang te geven tot de kinderopvang, kan het onderwijs zich meer richten op het onderwijskundig programma en de BSO meer op de brede talentontwikkeling. Dit biedt volop mogelijkheden om onderwijstijd en ontwikkeltijd af te wisselen en invulling te geven aan innovatieve samenwerkingsvormen tussen kinderopvang en onderwijs.

Download de brief van de PO-Raad aan de Tweede Kamer

 

Deel dit nieuwsbericht