Het Jonge Kind vormt wezenlijk onderdeel van het advies ‘Investeren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren’

Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) OP 30 juni een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst aan de politiek. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. Het advies wordt aangeboden aan minister Koolmees met het oog op het regeerakkoord 2021.

In het PTA participeren vertegenwoordigers van werkgevers- en sectororganisaties, waaronder de BMK. Geert de Wit (bestuurder Kinderopvanggroep en BMK bestuursadviseur) en Karen Strengers (bestuurder Dak kindercentra en lid BMK) zijn namens de BMK nauw betrokken bij dit advies dat de waarde van werk wil vergroten. Het bevat een onderdeel dat zich specifiek richt op het ‘Jonge kind’. Ook het primair onderwijs is vertegenwoordigd in het PTA.

De voorstellen gaan onder andere over een leven lang ontwikkelen, dat nu echt van de grond moet komen. Een individuele ontwikkelrekening en een periodieke loopbaan-APK voor volwassenen zijn hiervoor het vliegwiel. PTA pleit – net als de commissie-Borstlap – voor het terugdringen van de wildgroei aan arbeidscontracten. Meer juridische duidelijkheid over het onderscheid tussen werknemers, uitzendwerknemers en zelfstandigen moet soelaas bieden. Belangrijk daarbij is dat de kostenverschillen tussen de verschillende vormen van arbeid kleiner worden. Het platform pleit ook voor meer ruimte voor werkgevers om interne flexibiliteit van werk te regelen.

Geen uitkering maar basisbaan
Baanbrekend is het idee om mensen niet langer een bijstandsuitkering te geven, maar een basisbaan voor 28 uur per week tegen 70 procent van het wettelijk minimum maandloon. Ook moet er als het aan het PTA ligt een zogenaamd Werkhuis komen. Werkenden en werkzoekenden kunnen daar terecht voor advies over werk, opleiding en duurzame inzetbaarheid. Binnen dit Werkhuis werken publieke en private partijen samen om te zorgen dat mensen uiteindelijk niet in een uitkering belanden of blijven zitten, maar zo snel mogelijk van-werk-naar-werk worden bemiddeld. De gevolgen van de coronacrisis maken de noodzaak hiervan heel duidelijk.

Samenwerking Primair Onderwijs en Kinderopvang
Eveneens baanbrekend is het idee om de onderwijstijd voor 6-12 jarigen van 940 uur om te zetten in een Brede Schooldag van 1200 uur met 840 uur onderwijstijd en 360 uur BTO (Brede TalentOntwikkeling).  In kindcentra kunnen onderwijs en opvang dan samen vorm geven aan de ontwikkeling van kinderen. Dit biedt meer ruimte voor voorbereidingstijd, differentiatie naar kinderen en het verdelen van rollen en taken tussen leraren, pedagogisch medewerkers en andere professionals op het gebied van bewegen, sport, cultuur, techniek enzovoorts.

In combinatie met de mogelijkheid dat alle kinderen vanaf 1 jaar twee dagen per week naar opvang kunnen worden vroege achterstanden voorkomen en neemt de kansenongelijkheid af.

Unieke expertise van kinderopvang verankerd
De drie pijlers uit het manifest ‘Veranker de unieke expertise van kinderopvang’ dat we in 2019 schreven samen met BK en BOiNK zien we geborgd in het PTA advies in het onderdeel ‘het jonge kind’. De aanbevelingen benoemen de elementen uit ons manifest waaronder de tweeledige positionering van kinderopvang; als arbeidsmarkt- en ontwikkelfunctie. Ook is een ouderschapsverlof van vijf maanden voor beide ouders (70 procent van het minimumloon) onderdeel van het advies. En ouders kunnen extra uren inkopen met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
(Lees meer over de 3 pijlers uit het manifest en de borging in het PTA, onderaan deze tekst.)

Voorstellen leveren 140.000 extra banen op
Er is een doorrekening gedaan voor de voorstellen voor een leven lang ontwikkelen, de spelregels op de arbeidsmarkt, de vormgeving van inkomenszekerheid, de basis van de arbeidsmarkt en de start van jonge kinderen als de werkenden van de toekomst. Wat blijkt? Het totaalpakket aan voorstellen levert ruim 140.000 extra voltijdsbanen op. En ook de productiviteit neemt toe, vooral door de individuele ontwikkelrekening en ingrepen in contractvormen en sociale zekerheid. Verder nemen de totale lasten voor werkgevers met een half miljard af. Voor zelfstandig ondernemers stijgen de lasten met 2,5 miljard. Dat komt onder andere door de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die in het pensioenakkoord is afgesproken en de afschaffing van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling.

De aanbevelingen zijn uitgedacht vóór de coronacrisis. PTA raadt het volgende kabinet aan om haast te maken met de toekenning van leerrechten en een WW-regime dat meer mee-ademt met de conjunctuur. Op die manier kan een deel van de voorstellen de economie stutten of – beter nog – stimuleren.

Maatschappelijke alliantie
In PTA denkt een groot aantal partijen mee. De alliantie geeft daarmee gehoor aan de oproep van de commissie-Borstlap om zijn voorstellen verder te brengen. Initiatiefnemers zijn Aart van der Gaag, Hans Kamps, Fred van Haaster, ABU, Cedris, Goldschmeding Foundation, MBO Raad, NRTO, AWVN, Verbond van Verzekeraars en Kindcentra 2020.

Meer weten?

Het manifest ‘Veranker de unieke expertise van kinderopvang’ geborgd in het PTA:

Pijler 1 – Ontwikkeling jonge kind (0-6 jaar)

 • Ontwikkelfunctie van kinderopvang
 • Voorschoolse ontwikkeltijd (VOT)
 • Ieder kind (1-4 jaar) 16 uur per week (832 uur per jaar)
 • Gratis voor ouders tot 130% minimumloon, daarboven inkomensafhankelijke ouderbijdrage
 • Werkende ouders kunnen uren bijkopen
 • Een vorm van directe financiering
 • Met flankerend beleid voor kinderen die meer (uren of zorg) nodig hebben
 • Kinderen 4-6 jaar 940 uur per jaar (gratis) primair onderwijs
 • 1 curriculum 0-6 jaar (onderdeel van 0-12)

Pijler 2 – Brede talentontwikkeling (6-12 jaar)

 • Brede schooldag
 • 1200 uur per jaar
 • 840 uur formele onderwijstijd (nu 940 uur)
 • 360 uur brede talentontwikkeling (BTO)
 • Deelnameplicht
 • Werkende ouders kunnen uren bijkopen
 • Eén curriculum 6-12 jaar (onderdeel van 0-12 jaar)

Pijler 3 – Ondersteuning van dienstverlening aan ouders

 • Kinderopvang tweeledige positionering: arbeidsmarkt- en ontwikkelfunctie
 • Ouderschapsverlof: beide ouders vijf maanden – minimumloon
 • Ouders kunnen extra uren inkopen met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage

 

Deel dit nieuwsbericht