Sectorplan Corona – scenario’s 3 en 4, maatregelenladder en aanvullende adviezen

Het schooljaar is begonnen en de ‘r’ is weer in de maand. Wat gaat dit betekenen voor de viruscirculatie en -mutatie van Corona? Voorgaande jaren hebben ons geleerd dat de pandemie grillig kan verlopen en dan zijn handvatten nodig om je organisatie en je mensen voor te kunnen bereiden. Daarom hebben alle sectoren een sectorplan gemaakt op basis van een viertal scenario’s. Vlak voor de zomervakantie zijn de sectorplannen van de Kinderopvang en het Onderwijs gepresenteerd.

Voor de scenario’s 1 en 2 (basismaatregelen) uit het sectorplan hebben branchepartijen BMK, BK, BOinK en BVOK in juli een informatiedocument opgesteld en per vandaag zijn ook de scenario’s 3 en 4 (interventiemaatregelen) in een informatiedocument uitgewerkt.

Let op: we spreken nog niet van een protocol. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat echte protocollen pas door ons kunnen worden opgesteld ná afkondiging van de exacte maatregelen vanuit de overheid. In dit document hebben we daarom gekozen voor een (visueel) overzicht van maatregelen die in de toekomst genomen kunnen worden met de daarbij horende links naar websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Houders raden wij aan nu ook alleen op hoofdlijnen een plan van aanpak te maken, op basis van de kennis van afgelopen jaren.

Klik voor het informatiedocument voor de scenario’s 3 en 4

Scenario’s, maatregelenladder, preventieplan, draaiboek, wat moet je aanhouden?
Om verwarring te voorkomen: we zien dat iedere sector zijn eigen termen hanteert (scenario’s, maatregelenladder, preventieplan, draaiboek) maar we bedoelen allemaal hetzelfde en werken vanuit dezelfde basis. Alle potentiële maatregelen zijn in alle sectoren in vier dezelfde opeenvolgende scenario’s uitgewerkt, van lichte naar zware maatregelen (van groen naar rood).

Wij houden de scenario’s van het in juli gepresenteerde sectorplan aan en we hebben ervoor gekozen om dit visueel kracht bij te zetten in een maatregelenladder in het document. De eenvoud ervan past goed bij de eenvoud van de beslisboom, een instrument dat zijn waarde inmiddels bewezen heeft.

Aanvullende adviezen
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is deze zomer een arbeidshygiënisch advies geschreven als reflectie op alle sectorplannen. Ook is er getoetst door de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en heeft de Gedragsunit van het RIVM een handreiking voor een gedragskader geschreven. We zetten hier een aantal punten uit deze documenten op een rij:

  • Een Corona-module in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om verbeterpunten te identificeren.
  • Consulteer de arbodienst of de bedrijfsarts over de bescherming van (kwetsbare) medewerkers.
  • Ventilatie blijft heel belangrijk om overdracht van het virus te beperken
  • Op elk niveau in de maatschappij en in een organisatie speelt gedragsverandering een belangrijke rol om tot succesvolle sectorplannen en uitvoering daarvan te komen. Daarbij is communicatie over de randvoorwaarden binnen alle lagen belangrijk en is de (lokale) context bepalend voor wat werkt.
  • Adviezen zijn gebaseerd op de twee huidige dominante varianten Omicron BA.4 en BA.5. Bij nieuwe varianten moeten de adviezen worden herzien.
  • In de advisering zijn de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid niet meegewogen. Door de noodzakelijke korte doorlooptijd die nodig was om dit advies tot stand te brengen is toelichting door de sector over het plan niet mogelijk geweest.

De aanvullende adviezen hebben we, waar nodig, verwerkt in de informatiedocumenten. We hebben er bewust voor gekozen om, omwille van de helderheid, niet nu al het sectorplan aan te passen. Indien nodig, gebeurt dit in een volgende versie. Naar aanleiding van deze adviezen worden in de komende weken alle sectorplannen nog verder op elkaar afgestemd en midden september volgt een gezamenlijke presentatie en een kamerbrief.

Zoveel documenten, waar moet ik beginnen?
Voor managers en pedagogisch professionals op de vloer adviseren wij om vooral de maatregelenladder en de beslisboom binnen handbereik te hebben. Dat zijn twee A4-tjes waar je snel mee kunt schakelen. Het sectorplan, de informatiedocumenten en de nagekomen adviezen en handreikingen zijn belangrijk voor beleidsmakers om handvatten uit te filteren voor organisatie- en/of locatiespecifieke acties. Heb je feedback op de (werkbaarheid van) de documenten? Neem vooral contact met ons op.

Samenwerking met scholen
Voor opvanglocaties in scholen en locaties die met veel scholen samenwerken geldt het advies: zoek proactief afstemming. Branchepartijen uit de kinderopvang hebben ervoor gezorgd dat ook in het sectorplan van het onderwijs expliciet staat dat afstemming met de kinderopvang voorwaarde is voor eenduidig beleid. Dat is voor een BSO-locatie die zeven scholen bedient een andere uitdaging dan voor een locatie die zich maar op één school hoeft te concentreren. Toch geldt in alle gevallen: stap zelf naar voren. Wacht niet af en neem zelf het voortouw.

Klik hier voor het informatiedocument over de scenario’s 3 en 4
Klik hier voor het informatiedocument over de scenario’s 1 en 2
Klik hier voor de maatregelenladder Kinderopvang
Klik hier voor de Beslisboom
Klik hier voor het Sectorplan Kinderopvang

Aanvullende adviezen Sectorplan Kinderopvang:
Klik hier voor het Arbeidshygiënisch advies
Klik hier voor het Advies van deskundigen infectiepreventie
Klik hier voor de handreiking Gedragskader van het RIVM

Deel dit nieuwsbericht