Spoedig meer duidelijkheid vanuit SZW over de maatregel ruimere inzet beroepskrachten in opleiding én gesprekken over de werkwijze verzachtende omstandigheden naar aanleiding van personeelstekort

Maatregel ruimere inzet beroepskrachten in opleiding

Sinds 1 januari 2022 kan maximaal 50% (in plaats van 33%) van de beroepskrachten die op een kindercentrum werken, bestaan uit beroepskrachten in opleiding. Deze maatregel is genomen in het kader van de aanpak van werkdruk en personeelstekort, en geldt tot 1 juli a.s. Er zijn bij ons meerdere vragen binnen gekomen over de verlenging van deze maatregel nu deze nog maar kort geldig is. Om die reden informeren wij jullie hierbij gezamenlijk over het proces daarvan.

Wij verwachten dat de minister binnenkort een beslissing neemt over het al dan niet verlengen van de maatregel. Zodra zij die beslissing heeft genomen, zullen wij jullie daarover informeren. Tijdens het arbeidsmarktoverleg voor werkgevers en werknemers op 16 juni a.s. zal de maatregel nader besproken worden. Daarnaast zal er voor het zomerreces vanuit SZW een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd over de bredere aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in de kinderopvang. Voor de goede orde merken wij nog dat het voor deze maatregel niet gaat om een coulanceregeling. Het betreft een aanpassing van een wettelijke kwaliteitseis en daarmee ligt de norm waaraan voldaan moet worden vast.

Gesprekken over de werkwijze verzachtende omstandigheden naar aanleiding van personeelstekort

In november 2021 bracht SZW de werkwijze verzachtende omstandigheden die toezicht en handhaving kúnnen toepassen onder de aandacht. Dit is een bestaande werkwijze en werd genoemd als mogelijkheid om méér in te gaan zetten om onze sector bij te staan en meer lucht te geven in het enorme personeelstekort. In het kader van de aanpak van personeelstekort is afgesproken dat de toezichthouder kan beoordelen of er bij een overtreding van de kwaliteitseisen sprake is van verzachtende omstandigheden. Als dat zo is, kan het advies worden gegeven om niet te handhaven.

Toezicht en handhaving blijven de mogelijkheid behouden om deze werkwijze verzachtende omstandigheden toe te passen. BMK heeft eerder een survey onder haar leden uitgezet en geconstateerd dat slechts een derde van de leden iets merkt van de werkwijze en hier mee geholpen is. Daarnaast benadrukken wij vanaf het begin dat de dialoog tussen kinderopvang, GGD en gemeente van groot belang is, zodat er openheid is over de omstandigheden en men met elkaar mee kan denken. Komende week zullen de BMK en BK een survey uitzetten onder alle leden om nogmaals diepgaander te toetsen of leden ervaring hebben met de werkwijze en wat dit hun oplevert. Dit wordt weer teruggekoppeld naar SZW, GGD GHOR en VNG.

Meer informatie
BMK is samen met de andere veldpartijen al langere tijd in gesprek met SZW, de VNG en GGD GHOR over de arbeidsmarktproblematiek, de versoepeling van kwaliteitseisen en het toezicht hierop.

Voor meer informatie over deze maatregelen, zoals deze eind 2021 zijn afgesproken, ga naar:  Definitieve handreiking en format voor “plan werkdruk en personeelstekort”

Deel dit nieuwsbericht