In de miljoenennota 2023 komt de kinderopvang (gelukkig) een flink aantal keer voor. Sprak eerder de koning in zijn troonrede al over Kinderopvang door te zeggen: “..Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Goed werkgeverschap loont en ook arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling. Om te stimuleren dat mensen meer uren gaan werken, worden in de loop van deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel vergoed…” De Miljoenennota gaat hier dieper op in.  Onderstaand daarom de letterlijke teksten uit de Miljoenennota 2023.

Pagina 25

“Werken wordt ook lonender gemaakt (zie paragraaf 2.2.1) en makkelijker voor ouders door een nieuw stelsel van kinderopvang.”

“Het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag gaat naar 96%. Het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag wordt per 2025 verhoogd van 95% naar 96% zodat bij de hervorming naar een nieuw stelsel voor kinderopvang ook de laagste inkomens ten minste hun huidige vergoeding behouden.”

Hier zegt men dat er een nieuw stelsel komt en dat de laagste inkomens er niet op achteruit zullen gaan.

Pagina 44 en 47

Op pagina 44 staat een tabel waarin de correctie van de eigen bijdrage van ouders per 2025 is gecorrigeerd naar 96%. Op pagina 47 staat daarover de uitleg:

“Het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag gaat naar 96%. Het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag wordt per 2025 verhoogd van 95% naar 96% zodat bij de hervorming naar een nieuw stelsel voor kinderopvang ook de laagste inkomens ten minste hun huidige vergoeding behouden.”

Daarbij staan per jaar de volgende bedragen extra voor begroot:

  • In 2024  6 miljoen (aanloop)
  • In 2025 80 miljoen
  • In 2026 102 miljoen
  • In 2027 e.v. 113 miljoen

Pagina 57

De kosten om te komen tot bijna kosteloze kinderopvang van 2 miljard per 2025 ziet het kabinet als een investering en zal direct worden gefinancierd aan de kinderopvangorganisaties om de arbeidsparticipatie en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De kinderopvang is daarmee bereikbaar en betaalbaar voor werkende ouders en de financiering is eenvoudiger dan hij nu is. In 2023 was al besloten de koppeling gewerkte uren los te laten. Als BMK zien we graag dat alle ouders gebruik kunnen maken van kinderopvang en zo kan bijdragen aan een goede start voor iedere toekomst. Natuurlijk zitten we namens onze leden aan tafel om goede en werkbare afspraken te maken.

“Het kabinet ziet de vergoeding voor kinderopvang als een belangrijk instrument om arbeidsparticipatie en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft echter pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel veel eenvoudiger moet en dat meer zekerheid voor ouders nodig is. Het kabinet heeft daarom de ambitie de toeslagen af te schaffen. Mensen moeten niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Het kabinet investeert daarom ruim 2 miljard euro extra om een hoge, inkomensonafhankelijke vergoeding van 96% voor alle werkende ouders mogelijk te maken, direct gefinancierd aan kinderopvangorganisaties. Dit draagt bij aan betaalbaardere kinderopvang en een eenvoudigere financiering. Een dergelijke stelselherziening kost tijd. Het is een omvangrijk traject en vraagt om zowel snelheid als zorgvuldigheid. In 2023 zet het kabinet de eerste concrete stap door de koppeling gewerkte uren los te laten.”

Op dezelfde pagina een stuk over alle vormen van toeslagen waarbij nogmaals bevestigd word dat in 2023 gestart zal worden met de voorbereidingen om de afspraken uit het coalitieakkoord vorm te gaan geven.

“Het kabinet werkt daarnaast verder aan het verbeteren van het gehele toeslagenstelsel. Miljoenen Nederlanders ontvangen toeslagen en deze zijn vaak een belangrijk bestanddeel van hun inkomen. Het kabinet treft in 2023 de voorbereidingen voor de in het coalitieakkoord aangekondigde fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag. Daarnaast worden de aanpassingen in de huurtoeslag verder voorbereid. Ook zet het kabinet in 2023 verder in op verbeteringen in het huidig stelsel. In de brief van 17 juni 2022 is aangegeven waar het kabinet zich in dat kader prioritair op richt. Inmiddels heeft het kabinet ruimte gevonden voor budget voor burgers in de noodopvang die zijn gevlucht vanwege huiselijk geweld. Zij kunnen daardoor in aanmerking komen voor zorgtoeslag, de zogenoemde alleenstaande-ouderkop van het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.”

In de bijlage van de miljoenennota komt de kinderopvang en de uitwerking van bovenstaande punten nogmaals voorbij. Op pagina 12 staat ook nog:

“Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst en de recente economische raming van het CPB worden de uitgaven aan kinderopvangtoeslag meerjarig naar boven bijgesteld. De uitgaven worden naar boven bijgesteld door een verwachte toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang en van het aantal uren kinderopvang per kind. Dit heeft onder meer te maken met een lager geraamde werkloosheid ten opzichte van de raming bij de Voorjaarsnota. Per saldo stijgen de uitgaven aan kinderopvangtoeslag met circa 200 miljoen euro in 2027.”

Alle stukken m.b.t. de miljoenennota download je op de website van de Rijksoverheid.

Direct na bekendmaking van de miljoenennota 2023 gaven we al een persbericht uit met onze reactie.

Deel dit nieuwsbericht