Op 10 juli stuurde minister van Gennip een brief naar de Tweede Kamer ‘Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022.’ Onderstaand een samenvatting.

De minister schrijft: ‘Kinderopvang biedt dagelijks aan vele kinderen in Nederland een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Ook kunnen ouders door kinderopvang arbeid en zorg combineren. De kwaliteit van de kinderopvang is essentieel om kinderen een goede en veilige opvangplek te bieden. Ik laat jaarlijks de kwaliteit van alle opvangvormen (kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) monitoren door middel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Met deze brief bied ik uw Kamer het rapport aan over de metingen van 2021 en 2022. Ook ontvangt u een rapportage over contextuele ontwikkelingen in de kinderopvang als onderdeel van de LKK-meting. Daarin wordt dieper ingegaan op aspecten op organisatieniveau en werkbeleving van medewerkers. In deze brief informeer ik u tevens over de stand van zaken van het traject van de herijking van kwaliteitseisen in de kinderopvang.”

 

Resultaten LKK 2021-2022
De emotionele proceskwaliteit gemeten in 2021-2022 is gemiddeld genomen voor alle opvangsoorten goed te noemen. Er wordt volgens de benchmarks van het  meetinstrument hoog gescoord, namelijk bijna een 6 op een schaal van 7.

De gemiddelde educatieve proceskwaliteit is in alle opvangtypen lager dan de emotionele proceskwaliteit. In de benchmark bevindt de educatieve proceskwaliteit van de Nederlandse kinderopvang zich net boven het midden van de meetschaal (tegen de 4 op een schaal van 7).

Specifiek op ‘omgevingskwaliteit’ is een daling te zien is ten opzichte van 2017-2019. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een daling van de scores voor de kwaliteit van het dagprogramma en het contact met ouders. Deze dalingen zouden verklaard kunnen worden door de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de sector de laatste jaren geconfronteerd werd.

Het personeelstekort in de kinderopvangsector en de daarmee gepaard gaande werkdruk voor de medewerkers is niet van vandaag op morgen opgelost. De laatste LKK-metingen laten zien dat de sector in staat is de kwaliteit stabiel te houden, ondanks lastige uitdagingen.

Ik vind het belangrijk om deze kwaliteit vast te houden en zet mij samen met de sector in voor aan het verminderen van de personeelstekorten in de kinderopvang. Goede medewerkers in de kinderopvang zijn van het grootste belang voor deze kwaliteit. Daarnaast heb ik een traject in gang gezet voor herijking van kwaliteitseisen. Zoals aangekondigd, informeer ik uw Kamer hierbij over de ontwikkelingen in dit traject.

Stand van zaken herijking kwaliteitseisen kinderopvang
De eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving. Met de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) zijn de eisen aangepast, om de kwaliteit te verbeteren. Vorig jaar is de Wet IKK geëvalueerd. In mijn brieven van 5 september 2022 en 14 november 2022 heb ik aan uw Kamer het vervolgtraject na deze evaluatie toegelicht, langs drie sporen.

 

Download hier de Kamerbrief

Deel dit nieuwsbericht